Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

INFORMACJE NIEUDOSTEPNIONE W BIP GMINY LESZNOWOLA

Ikona statystyk

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lesznowola jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Złożenie wniosku:

Sugerowany wzór wniosku w załączniku na dole strony.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Urzędu Gminy Lesznowola poprzez:

  • przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola;
  • złożenie osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola;
  • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@lesznowola.pl

 

Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznych, należy sprawdzić czy interesujące dane nie są już udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien zawierać określenie:

  1. przedmiotu wniosku,
  2. sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej,
  3. danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

 

Opłaty:

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Organ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Organ, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

 

Termin załatwienia:

  1. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
  2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Organ powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Organu.
  3. W przypadku, gdy Organ powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty odpowiadającej dodatkowym kosztom, które Organ ma ponieść w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Karolina Sobolewska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-07-06
Data publikacji:
2021-07-06
Data ostatniej zmiany:
2021-11-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-12 12:32:29, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)