Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Ikona statystyk

Uchwała Nr  155/XIV/2007
Rady Gminy  Lesznowola
z dnia  21 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  Lesznowola  na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz art. 13 pkt 10 ustawy   z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.z 2007r., Nr 68, poz.449)
Rada Gminy Lesznowola uchwala,  co następuje:
 

§ 1.


Dochody budżetu gminy w wysokości   137.538.361,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.


1. Wydatki budżetu gminy w wysokości  156.511.361,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym  wydatki majątkowe w wysokości  98.941.568,-zł, w tym wydatki inwestycyjne 96.931.568,-zł zgodnie z załącznikiem 3a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie              z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2010 dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn. „Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej gminy Lesznowola” zgodnie z załącznikiem Nr 3b.
4. Wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących                  z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości  58.950.000,-zł  zł, zgodnie                             z załącznikiem nr 4.


§ 3.


1. Deficyt budżetu gminy wynosi  18.973.000,-zł,  pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie  -  15.100.000,-zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                     w kwocie   3.873.000,-zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 20.395.000,-zł, rozchody w wysokości 1.422.000,-zł  zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 4.


W budżecie tworzy się rezerwę  ogólną w wysokości 800.000,-zł


§ 5 .


1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 6.


1. Ustala się dochody w kwocie 230.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 213.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 80.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.


1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie  dla zakładów budżetowych:
       przychody – 5.887.168,- zł, wydatki – 5.941.500,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie  dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1.196.670,- zł;  wydatki – 1.197.470,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.


1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.513.880,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 4.950.265,- zł,   zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku dla powiatu i województwa na łączną kwotę – 2.655.652,-zł , zgodnie załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 13.

§ 9.


1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody  -    165.000,- zł,
2) wydatki  -    163.000,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.


Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000,- zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 15.100.000 zł;

§ 11.


Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,- zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 4.000.000,- zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków , pomiędzy rozdziałami i paragrafami
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4)    dokonywanie zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego w ramach działu,
        nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych.
5)   przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
        w planie wydatków .
6)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
       niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.


Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.


§ 13.


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Załączniki do pobrania pod adresem: http://www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesznowola/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=184&news_id=3099&layout=1&page=text

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Henryka Szulik
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2007-12-21
Data publikacji:
2008-02-08
Data ostatniej zmiany:
2021-07-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-05 12:02:12, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)