Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 26/IV/2006 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2006r.

Ikona statystyk

Uchwała Nr 26/IV/2006 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 13 pkt 10 ustawy   z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.z 2005r., Nr 190,poz.1606 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala,  co następuje:
 

§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 70.748.452,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Z dochodów przeznacza się kwotę 1.167.600,-zł na spłatę rat zaciągniętych pożyczek.

§ 2.
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości  118.378.656,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3
- załącznik Nr 3a Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2007-2009 dla
  poszczególnych zadań  składających się na program inwestycyjny
  pn. „Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej gminy Lesznowola”
- załącznik Nr 3b Zadania inwestycyjne w 2007 roku.
§ 3.
1. Deficyt budżetu gminy wynosi  47.630.204,-zł, a po uwzględnieniu spłat rat pożyczek    48.797.804,-zł. Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie        - 18.250.000,- zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                                                                     - 13.699.262,-zł.
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych  w kwocie                         -16.848.542,-zł
2.Przychody budżetu w wysokości 48.797.804,-zł, rozchody w wysokości
         1.167.600,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 800.000,-zł.


§ 5.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.
1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 55.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.
1. Plan przychodów i wydatków  dla zakładów budżetowych: przychody                            – 4.916.408,- zł, wydatki – 4.755.300,- zł,  zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych
                a)   szkół
 dochody – 758.120,- zł; wydatki – 758.120,- zł,     
b) przedszkoli
     dochody – 315.330,- zł; wydatki – 315.330,-zł,
     zgodnie z załącznikiem    nr 8.

§ 8.
1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę            - 1.202.750,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty mających siedzibę na terenie gminy Lesznowola na łączną kwotę – 3.860.729,-zł, zgodnie załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 4.270.072,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na łączną kwotę 329.000,-zł na zakupy inwestycyjne – załącznik Nr 7.

§ 9.
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody  - 50.000,- zł,
2) wydatki  - 83.000,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.


§ 10.
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu            -    w kwocie 5.000.000,- zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu              -  w kwocie 18.250.000,- zł;

§ 11.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,- zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
3)   dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4)   dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego w ramach
       działu, nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań
       inwestycyjnych
5)   przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania
       przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków
       nimi finansowanych,
6)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
      bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 


(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2006 roku)
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa ……………….. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2007 roku)


Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Kosik

 

Załączniki do pobrania pod adresem: http://www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesznowola/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=179&news_id=1721&layout=1&page=text

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Henryka Szulik
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2006-12-28
Data publikacji:
2008-02-08
Data ostatniej zmiany:
2021-07-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-05 16:27:48, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)