Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Ikona statystyk

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

ul. Lipowa 28
05-506 Lesznowola

tel.: /22/ 757-96-19. 22/ 757-74-09
fax: /22/ 757-74-09
e-mail: zopo@zopo.pl
www.zopo.pl
NIP: 123-09-82-881

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli rozpoczął swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2003 r. i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Lesznowola. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad tą jednostką sprawuje Wójt Gminy Lesznowola. Terenem działania Zespołu jest obszar administracyjny Gminy Lesznowola, a istotą i przedmiotem działania jest wspólna obsługa w zakresie spraw ekonomiczno–administracyjnych i finansowo - księgowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lesznowola oraz w zakresie spraw finansowo– księgowych innych jednostek organizacyjnych Gminy Lesznowola. Zespół zorganizowany jest w sposób zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych. Zespołem kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz oraz współpracuje z organami nadzoru pedagogicznego i dyrektorami szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia realizacji ich zadań statutowych.

Główne zadania Zespołu:

 • prowadzenie obsługi administracyjnej i - finansowej szkół
  i przedszkoli oraz spraw finansowo – księgowych innych jednostek organizacyjnych Gminy Lesznowola,
 • inicjowanie i przygotowywanie dla potrzeby organów Gminy Lesznowola propozycji rozwoju polityki społecznej, wychowawczej i finansowej w zakresie oświaty i jednostek obsługiwanych,
 • przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola oraz zarządzeń Wójta Gminy dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych,
 • wykonywanie zadań związanych z dowozem uczniów do szkół,
 • prowadzenie rejestru oraz przygotowywanie dokumentacji do dokonania wpisu do ewidencji placówek niepublicznych,
 • prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań i informacji na podstawie arkuszy organizacyjnych i planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli,
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem szkół i przedszkoli szczególnie w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 • prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego, niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych,
 • sprawowanie kontroli spełnienia obowiązku nauki i obowiązku szkolnego dzieci w wieku 16-18 lat,
 • prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego, a także wydawanie dla jednostek obsługiwanych oraz placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego upoważnień do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej,
 • koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do szkól i przedszkoli,
 • zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom stypendiów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe.

  Obsługiwane jednostki:

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach
 2. Szkoła Podstawowa w Mrokowie im. Marii Konopnickiej w Mrokowie
 3. Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
 5. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle
 6. Gminne Przedszkole w Mysiadle
 7. Gminne Przedszkole w Jastrzębcu
 8. Gminne Przedszkole w Zamieniu
 9. Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej
 10. Centrum Sportu 

 

Wykaz Publicznych Placówek Oświatowych

Ikona statystyk

Wykaz Niepublicznych Placówek Oświatowych

Ikona statystyk

Wykaz Żłobków i Klubów Dziecięcych

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-23 14:59:23, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)