Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

UCHWAŁA Nr 191/XXVI/2004 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2004r.

Ikona statystyk

      Uchwała Nr 191/XXVI/2004

                                    Rady Gminy Lesznowola

                                     z dnia 22 grudnia 2004r.

w sprawie Statutów Sołectw Gminy Lesznowola.

                        Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.3 oraz art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. Dz 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm./ oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt.10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. Nr 60 poz.718 ze zm./. Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

                                                     § 1

            Uchwala się Statuty określające organizację i zakres działania Sołectw Gminy Lesznowola stanowiące załączniki Nr 1 – 22 do niniejszej uchwały.

 

                                                    § 2

            Traci moc uchwała Nr 69/XII/99 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 1999r. w sprawie Statutu Sołectw Gminy Lesznowola.

 

                                                    § 3

            Organy Sołectw wybrane na podstawie przepisów Statutów Sołectw przyjętych uchwałą określoną w § 2 działają do końca swojej kadencji.

 

                                                          § 4

            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

 

                                                                                 § 5

            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                  § 6

Uchwała wymaga opublikowania poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola i Sołectwach.

                                    

                                                                  UZASADNIENIE

          Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy w statucie.

 

Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

1)  nazwę i obszar jednostki pomocniczej,

2)  zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,

4) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

          W związku ze zmianą przepisów prawa zachodzi konieczność zmiany statutów sołectw w Gminie Lesznowola.  

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2005-01-04
Data publikacji:
2005-01-04
Data ostatniej zmiany:
2011-09-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-15 16:03:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)