Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

UCHWAŁA Nr 179/XXV/2004 RadyGminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2004r.

Zbieranie statystyk

                                                                                             

Uchwała Nr 179/XXV/2004

Rady Gminy Lesznowola

z dnia 14 grudnia 2004r.

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7  ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1] (tekst. jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze  zm.)   art. 4 ust. 1 i art.  13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

1)   niedostosowane do zamieszkiwania poddasza  i pomieszczenia najniższej kondygnacji

      w budynkach mieszkalnych z wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie    

      działalności gospodarczej.

2)   grunty i budynki wykorzystywane na potrzeby działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej

i  bezpieczeństwa.

3)   grunty, budynki i budowle stanowiące mienie  komunalne zarządzane bezpośrednio przez    Gminę – do dnia ich zbycia bądź obciążenia prawem rzeczowym.

4)   grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej.

5)   budynki lub ich części zajęte na cele mieszkalne osób prawnych kościołów i innych związków

      wyznaniowych.

6)   grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i  budynków jako drogi (dr) stanowiące własność i      

       współwłasność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających                            osobowości prawnej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wymaga opublikowania poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w sposób określony  w § 3 .

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 do uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 

        Uwzględniąc brzmienie art.217 Konstytucji i przepisu kompetencyjnego zawartego w art.7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy stwierdzić, że rada gminy nie może wprowadzić zwolnień określonych podmiotów.

Rada może natomiast wprowadzić zwolnienia określonych fizycznie przedmiotów opodatkowania takich jak np. budynek, grunt, budowla. Ma ono charakter przedmiotowy. Rada gminy może jak się wydaje wprowadzić zwolnienie mieszane, ale wyłącznie przedmiotowo- podmiotowe. Dotyczą one określonego przedmiotu, ale jednocześnie następuje dalsze sprecyzowanie cech identyfikacyjnych ten przedmiot np. poprzez wskazanie na określone podmioty. Jeżeli zwolnienie dotyczy  określonego przedmiotu, to dalsze jego sprecyzowanie np. przez kogo jest wykorzystywany lub jakim celom służy, nie zmienia jego zasadniczego charakteru. Jest to w gruncie rzeczy zwolnienie przedmiotowe.

 

        Proponuję wprowadzenie nowego zwolnienia w roku 2005 gruntów sklasyfikowanych i ewidencji gruntów i budynków jako drogi  /dr /

Powyższe uzasadniam tym, iż zgodnie z nowelizacją zapisów w ewidencji gruntów wszystkie grunty bezklasowe oznaczone jako „dr” obciążone są podatkiem od nieruchomości / od gruntów pozostałych i tak w 2004r x 0,20 zł z 1 m 2 /.  W konsekwencji tego działania jeżeli rolnik dokonał podziału gruntów decyzją administracyjną – wszystkie wydzielone drogi, nawet wówczas gdy te grunty uprawiał rolniczo były obciążone podatkiem od nieruchomości.

W przypadku współwłasności dotyczących dróg, wielokrotnie  koszty techniczne związane z wydaniem decyzji oraz postępowaniem egzekucyjnym przekroczyły wymiar podatku.

 

 [1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Aneta Zielińska (azielinska)
Data wytworzenia:
2004-12-21
Data publikacji:
2004-12-21
Data ostatniej zmiany:
2008-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-21 16:26:14, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)