Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

UCHWAŁA Nr 177/XXV/2004 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2004r.

Zbieranie statystyk

                               

                                                                                           

UCHWAŁA Nr 177/XXV/2004    

Rady Gminy Lesznowola

z dnia 14 grudnia 2004r.

 

w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w związku z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 ze zm./ art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200, poz.1682 ze zm./ art. 6 ust. 12, art. 14  pkt 3 oraz art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych [1]/tekst jedn. z 2002 r. Dz.U. Nr 9, poz. 84  ze zm./ art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  /Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 62,  poz.718 ze zm./ Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów pobieranych od osób fizycznych oraz opłaty targowej pobieranej w drodze inkasa.

 

§ 2

 

1.      Inkasentami podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów są sołtysi. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 8% od kwot zainkasowanych podatków oraz dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 300,00 zł. kwartalnie.

2.      Pobrany podatek sołtysi powinni wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w ciągu 3 dni od daty pobrania.

3.      Inkasentami opłaty targowej są sołtysi. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 12 % kwoty pobranej opłaty.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w sposób określony w § 4

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do   uchwały w sprawie określenia inkasentów i wysokości   wynagrodzenia  za inkaso 

 

 

 

Na podstawie artykułów ustaw wymienionych w projekcie uchwały „ Rada Gminy może zarządzić pobór podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso „

 

 

W sołectwie pobierane są podatki: 

-         rolny od osób fizycznych,

-     od nieruchomości od osób fizycznych .

-         leśny od osób fizycznych,

-         od posiadania psów od osób fizycznych

 

oraz opłata targowa

          

Wynagrodzenie za inkaso jest opodatkowane.

Proponuję wynagrodzenie za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów oraz opłaty targowej na poziomie roku 2004

 

      

 

           

    .[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Aneta Zielińska
Data wytworzenia:
2004-12-21
Data publikacji:
2004-12-21
Data ostatniej zmiany:
2008-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-21 16:26:14, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)