Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

UCHWAŁA Nr 173/XXV/2004 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2004r.

Zbieranie statystyk

                                                                               

 

UCHWAŁA Nr 173/XXV/2004

R a d y   G m i n y   L e s z n o w o l a

z dnia  14 grudnia 2004 roku

w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wieloletniego remontu

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.e  oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala,  co następuje:

 

 

 

§ 1

 

  1. Zaciąga się  zobowiązanie na łączną kwotę 300 000,-zł w zakresie remontu budynku  Urzędu Gminy na lata 2004 i 2005.

  2. Wydatki na realizację zadania , o którym mowa w punkcie 1 zostaną sfinansowane w roku   2004 w kwocie 100 000,-zł  i w roku 2005 w kwocie 200 000,-zł.

 

 

 

§ 2

 

 

Źródłem  sfinansowania wydatków określonych w  § 1 będą  dochody własne gminy  – podatek od nieruchomości.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do  uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wieloletniego remontu.

 

 

 

 

            Zaciąga się zobowiązanie na łączną kwotę 300.000,- zł na remont budynku Urzędu Gminy na lata 2004  i 2005.

            W roku 2004 wypłacona zostanie należność w kwocie 100.000,- zł a w roku 2005 w kwocie 200.000,- zł.

                        Środki na w/w cel określone są w projekcie budżetu gminy na 2005 r. i pochodzą z dochodów własnych - z podatku od nieruchomości.

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Aneta Zielińska
Data wytworzenia:
2004-12-21
Data publikacji:
2004-12-21
Data ostatniej zmiany:
2008-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 14:12:04, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)