Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 110/XV/03 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2003r.

Zbieranie statystyk
 

 

                                           Uchwała  Nr 110/XV/03

Rady Gminy Lesznowola

z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm./ w związku z art. 4 ust.1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w brzmieniu określonym w załączniku.

 

                                                        § 2

 

Upoważnia się Wójta Gminy do podejmowania decyzji w sprawie zmiany przenoszenia wydatków określonych w Gminnym Programie na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

                                                        § 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jolanta Czyżewska
Informację wprowadził:
Aneta Zielińska
Data wytworzenia:
2004-01-19
Data publikacji:
2004-01-19
Data ostatniej zmiany:
2007-10-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 10:12:46, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)