Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 99/XIV/2003 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 grudnia 2003r.

Zbieranie statystyk
 

Uchwała Nr 99/XIV/2003

Rady Gminy Lesznowola

z dnia 16 grudnia 2003 r.

 

w sprawie określenia

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst. jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze  zm.)  pkt. 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych  /M.P.2003 r. Nr 51, poz.804/,  art. 4 ust. 1 i art.  13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości:

 

1.      od gruntów:

 

1)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni

0,60 zł

2)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni

3,41 zł

3)      pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2  powierzchni

0,20 zł

 

2.      od budynków lub ich części:

 

1)      mieszkalnych  – od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,45 zł

2)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2  powierzchni użytkowej

16,00 zł

3)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej

8,11 zł

4)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych – od 1 m2 powierzchni użytkowej

3,49 zł

5)      pozostałych budynków , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  – od 1 m 2 powierzchni użytkowej

4,00 zł

 

3. od budowli:

 

 

 

      od     ich    wartości

2  %

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

1.      Niedostosowane do zamieszkiwania strychy i pomieszczenia najniższej kondygnacji

      w budynkach mieszkalnych z wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie    

      działalności gospodarczej.

2.      Grunty i budynki wykorzystywane na potrzeby działalności przeciwpożarowej

i  bezpieczeństwa.

3.      Grunty, budynki i budowle stanowiące mienie  komunalne zarządzane bezpośrednio przez Gminę – do dnia ich zbycia bądź obciążenia prawem rzeczowym.

4.      Grunty i budynki przeznaczone na prowadzenie działalności kulturalnej.

5.      Lokale przeznaczone na cele mieszkalne osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 4

 

Uchwała wymaga opublikowania poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w sposób określony w § 4 .

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jolanta Czyżewska
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2004-01-07
Data publikacji:
2004-01-07
Data ostatniej zmiany:
2011-01-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-21 16:26:14, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)