Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 85/XII/03 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24.10.2003r.

Zbieranie statystyk
 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr.142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przystępuje się  do sporządzenia zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola  zatwierdzonego Uchwałą Nr 20/94  Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 1994r. dla części obrębu Mysiadło

i Zgorzała w granicach określonych od numeru 1 do numeru 37 na załączniku mapowym.

 

 

§ 2

 

1.Przedmiotem planu sporządzonego w skali 1: 1000 jest ustalenie przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, oraz dla inwestycji celu publicznego w tym dróg publicznych

i infrastruktury technicznej, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania

i zabudowy.

2. Projekt planu miejscowego opracowany zostanie  w zakresie określonym

w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jolanta Czyżewska
Informację wprowadził:
Aneta Zielińska
Data wytworzenia:
2003-11-21
Data publikacji:
2003-11-21
Data ostatniej zmiany:
2007-10-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-21 16:26:14, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)