Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zbieranie statystyk

  

 

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi podlega bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Wójta.

Do zadań Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w szczególności należy:

1) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

2) prowadzenie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

3) przygotowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta dotyczących: 

 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy;
 • wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • ustalenia stawki opłaty;
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu jej wypełniania
  i składania;
 • możliwości zwolnienia w części lub w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za wnoszoną opłatę, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwane dalej PSZOK);
 • terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) nadzór i stałe monitorowanie realizacji przez przedsiębiorcę, który na podstawie umowy z Gminą wykonuje odbiór odpadów komunalnych w zakresie prawidłowego wykonania umowy oraz wywiązywania się przez przedsiębiorcę z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym bieżące informowanie Zastępcy Wójta, bezpośrednio nadzorującego pracę referatu, o wszystkich nieprawidłowościach w tym zakresie; 

5) prowadzenie i aktualizowanie bazy ewidencji właścicieli nieruchomości i podmiotów objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

6) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) podejmowanie działań w celu zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

8) koordynowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej frakcje zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
i Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lesznowola; 

9) przygotowywanie materiałów konkursowych w zakresie selektywnego zbierania odpadów, recyklingu i przetwarzania odpadów,
w tym we współpracy z WFOŚiGW;

10) prowadzenie i bieżąca aktualizacja Rejestru Działalności Regulowanej;

11) prowadzenie okresowych kontroli podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej zgodnie z przepisami prawa, w tym, w zakresie składanych sprawozdań;

12) prowadzenie obsługi księgowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym, w szczególności: przyjmowanie, weryfikacja i wprowadzanie do systemu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

13) przygotowywanie, generowanie oraz wysyłka do właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zawiadomień o zmianach wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty;

14) kontrolowanie zgodności ilości wody zużywanej na nieruchomości (podanej w deklaracji) stanowiącej podstawę obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z faktycznym zużyciem, rejestrowanym przez wodomierz;

15) przygotowanie materiałów z zakresu działalności referatu do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;

16) sprawdzenie i podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących spraw właściwych dla referatu;

17) przygotowywanie i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej, wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;

18) prowadzenie spraw związanych z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców.

  

 

 

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Zmiana danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy

Zmiana danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lesznowola

  

  

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2015-08-19
Data publikacji:
2015-08-19
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-20 13:25:20, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)