Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PEŁNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Zbieranie statystyk

Janina Szulowska

Tel. (22) 757-92-32

www.gkrpa-lesznowola.pl

 

Pełnomocnik ds. Profilaktyki Uzależnień podlega bezpośrednio Wójtowi.

 

 Do zadań Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień, w szczególności należy:

1) realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi orazz ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (dalej zwanym Programem); 

3) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji zadań wynikających z Programu;

4) przygotowanie i przedkładanie Wójtowi:

  • projektu Programu;
  • projektu planu dochodów i wydatków w zakresie realizacji Programu;
  • sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu;

5) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

6) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lesznowoli w ramach realizacji Programu;

7) współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia dla dziecii młodzieży profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii;

8) sprawowanie kontroli merytorycznej wykonywanych zadań wynikających z Programu;

9) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii;

10) wdrażanie i przeprowadzanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

11) inicjowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-24
Data publikacji:
2013-04-24
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-20 13:25:20, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)