Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

REALIZACJA BUDŻETU

Zbieranie statystyk

Pokój nr: 17

Tel. wew.: 216, 226

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 216; /22/ 70 89 226 

 

Zastępca Skarbnika Gminy: Beata Kuć  

Referat Realizacji Budżetu podlega bezpośrednio Skarbnikowi.

 

Do zadań Referatu Realizacji Budżetu, w szczególności należy:

1) sporządzanie projektu budżetu gminy, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektów ich zmian;

2) bieżące realizowanie budżetu gminy oraz informowanie skarbnika o przebiegu tej realizacji;

3) prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej mienia gminy oraz jego ubezpieczenia;

4) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości;

5) współdziałanie z organizacjami finansowymi, bankami i urzędami administracji rządowej w zakresie realizacji dochodów (dotacje, subwencje, pożyczki, kredyty);

6) rozliczanie inwentaryzacji;

7) sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej;

8) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków bieżących i inwestycyjnych;

9) sporządzanie projektów zarządzeń Wójta i projektów uchwał Rady wg kompetencji;

10) realizacja funduszu ochrony środowiska i innych o podobnym charakterze;

11) prowadzenie gospodarki kasowej Urzędu i sporządzanie raportów kasowych;

12) prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów, ewidencji podatku należnego VAT, sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych VAT i wystawianie faktur;

13) prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu, w tym wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu;

14) sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń;

15) prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym, ZUS, PZU;

16) rozliczanie umów zleceń;

17) prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji płacowej celem rozliczeń emerytalnych i rentowych;

18) naliczanie i rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich;

19) rozliczanie delegacji i ryczałtów samochodowych;

20) kontrola rozliczeń rad sołeckich;

21) weryfikacja not księgowych obciążających gminę z tytułu przebywania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy;

22) ewidencja i rozliczanie dochodów niepodatkowych oraz egzekucja zaległości;

23) ewidencja druków ścisłego zarachowania;

24) opracowywanie propozycji planów budżetowych w zakresie działania referatu;

25) prowadzenie monitoringu i egzekucji uiszczania opłat najmu i dzierżawy, kierowanie wezwań do zapłaty oraz przygotowywanie spraw do sądu w celu przekazania radcom prawnym;

26) sporządzanie planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok kalendarzowy;

27) sporządzanie rozliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za dany rok kalendarzowy;

28) prowadzenie Centralnego Rejestru Umów Cywilno-Prawnych;

29) podawanie do publicznej informacji wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-24
Data publikacji:
2013-04-24
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-20 13:25:20, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)