Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zbieranie statystyk

Pokój nr: 9

Tel. wew.: 113

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 113 

 

Kierownik: Tomasz Dziubak-Wysokiński

 

Referat Zamówień Publicznych podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

 

Do zadań Referatu Zamówień Publicznych w szczególności należy:

1) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z aktami wykonawczymi;

2) ustalanie właściwego, zgodnego z przepisami prawa, trybu udzielenia zamówień publicznych, w tym koordynowanie działań komórek organizacyjnych;

3) przygotowanie zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych, w tym zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowej;

4) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów, przy współpracy merytorycznych stanowisk lub komórek organizacyjnych Urzędu, wnioskujących i realizujących planowane zamówienie;

5) przygotowanie dokumentów niezbędnych do prac komisji przetargowej, w tym organizacja techniczna oraz uczestnictwo
w posiedzeniach komisji;

6) zapewnienie terminowego publikowania ogłoszeń i informacji związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w miejscach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych;

7) informowanie i składanie wymaganych dokumentów do Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych;

8) opracowanie wewnętrznych dokumentów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;

9) prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych przez Gminę oraz rejestru umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

10) prowadzenie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych;

11) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

12) sporządzanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

13) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie planowania i udzielania zamówień publicznych;

14) angażowanie umów oraz sprawdzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących spraw referatu;

15) wykonywanie innych czynności określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-24
Data publikacji:
2013-04-24
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-20 13:25:20, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)