Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

GMINNY KOMENDANT DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zbieranie statystyk

Maciej Kołakowski
 

Gminny Komendant do spraw Ochrony Przeciwpożarowej podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

 

Do zadań Gminnego Komendanta ds. Ochrony Przeciwpożarowej, w szczególności należy:

1) koordynacja i realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym i ochotniczymi strażami pożarnymi (dalej OSP) na obszarze Gminy;

2) współdziałanie w zakresie organizacji i kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi na terenie gminy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (dalej KP PSP);

3) nadzorowanie i podejmowanie niezbędnych działań w celu zapewnienia gotowości operacyjno-technicznej jednostek OSP;

4) opiniowanie wniosków OSP kierowanych do organów administracji państwowej, samorządowej, organów Państwowej Straży Pożarnej oraz do struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych;

5) udział w komisjach inwentaryzacyjnych w jednostkach OSP;

6) nadzorowanie pracy konserwatorów samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP na obszarze Gminy;

7) sporządzanie niezbędnej dokumentacji z przeprowadzonych kontroli i nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;

8) udział w projektowaniu budżetu gminy, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej (w tym również funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych);

9) współdziałanie z KP PSP w zakresie organizacji systemu łączności alarmowania, dowodzenia i współdziałania jednostek OSP na obszarze Gminy;

10) współudział w organizacji szkoleń strażaków-ratowników z jednostek OSP organizowanych przez organy PSP, ćwiczeń ratowniczych oraz zawodów sportowo-pożarniczych na obszarze Gminy;

11) udział w inspekcji gotowości do działań ratowniczych przeprowadzonych przez organy inspekcyjne PSP w jednostkach OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i pozostałych na obszarze Gminy;

12) ustalenie potrzeb techniczno-sprzętowych dla poszczególnych OSP i proponowanie sposobu ich realizacji;

13) konsultowanie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i techniczno-budowlanych w modernizowanych oraz nowobudowanych obiektach OSP na terenie Gminy;

14) współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w zakresie rozpoznawania występujących zagrożeń na terenie Gminy;

15) współpraca z innymi podmiotami oraz organizacjami społecznymi działalności w zakresie popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej na obszarze Gminy;

16) udział w kierowaniu działaniami ratowniczymi na obszarze Gminy w stanach klęski żywiołowej i zdarzeń nadzwyczajnych.

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-30
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-20 13:25:20, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)