Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

REFERAT INNOWACJI, ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Zbieranie statystyk

Pokój nr: 13 

Tel. wew.: 131

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 131

 

Kierownik: Dorota Czajkowska

 

Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

 

Do zadań Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, w szczególności należy:

1) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dla realizacji wskazanych działań rozwojowych Gminy;

2) monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych UE oraz innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie działań Gminy;

3) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej;

4) utrzymywanie stałych kontaktów z instytucjami zajmującymi się pozyskiwaniem, dysponowaniem i rozdziałem funduszy UE dla potrzeb samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych w celu ich wykorzystywania i przyciągania nowych inicjatyw na terenie Gminy;

5) monitorowanie inwestycji Gminy, współpraca z właściwymi gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ustalania źródeł finansowania zadań inwestycyjnych;

6) udział w negocjacjach kontraktów finansowych dla zapewnienia optymalizacji źródeł finansowania oraz ocena efektywności
i finansowania projektów inwestycyjnych;

7) współpraca z bankami i instytucjami rynku finansowego i kapitałowego;

8) koordynacja i nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;

9) udzielanie informacji w zakresie środków zewnętrznych organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność gospodarczą oraz mieszkańcom z terenu Gminy;

10) współpraca z komórkami organizacyjnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie obejmującym fundusze zewnętrzne finansujące zadania;

11) gromadzenie, analiza i udostępnianie komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym gminy informacji o projektach, które mogłyby uzyskać dofinansowanie zewnętrzne;

12) współpraca w opracowywaniu wieloletniego planu inwestycyjnego;

13) poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie realizacji inwestycji;

14) koordynowanie spraw związanych z koncepcją i przygotowaniem projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

15) prowadzenie, przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, spraw związanych z opracowaniem, aktualizacją i realizacją programu rewitalizacji;

16) prowadzenie prac w zakresie polityki rozwoju Gminy i wdrażania innowacyjnych projektów;

17) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z polskimi i międzynarodowymi instytucjami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w celu rozwoju gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności gospodarki Gminy;

18) prowadzenie spraw związanych z Lesznowolską Kartą Mieszkańca – planowanie i wdrażanie nowych funkcji i usług dostępnych na karcie;

19) współpraca z podmiotami deklarującymi włączenie się do Programu Lesznowolskiej Karty Mieszkańca;

20) rozwój polityki zdrowotnej Gminy, opracowywanie programów polityk zdrowotnych oraz poszukiwanie źródeł finansowania tych programów;

21) prowadzenie wykazu organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy oraz aktualizacja strony internetowej zakładki „Organizacje Pozarządowe”;

22) prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;

23) przygotowanie projektu uchwały Rady, wprowadzającej - Roczny program współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (dalej zwanym Roczny Program);

24) przygotowanie we współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi konkursów na wykonanie zadań publicznych;

25) realizacja zadań publicznych zgodnie z przyjętym Rocznym Programem i przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;

26) sporządzanie sprawozdań ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;

27) bieżąca współpraca z jednostkami o podobnym charakterze w innych instytucjach;

28) przygotowanie porozumień i umów oraz rozliczeń dotacji udzielonych stowarzyszeniom pod względem merytorycznym
i finansowym oraz przekazywanie rozliczeń do księgowości;

29) współpraca i zaangażowanie składek członkowskich dla partnerów i stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem.

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2020-01-24
Data publikacji:
2020-01-24
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-20 13:25:20, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)