Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zbieranie statystyk

Pokój nr: 19

Tel wew.: 129

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 129

 

Referat Gospodarki Komunalnej podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, w szczególności należy:

1) sporządzanie umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy;

2) proponowanie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych;

3) przygotowywanie zarządzeń wójta w sprawach stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego;

4) podejmowanie czynności:

 • w sprawach najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy;
 • mających na celu zapewnienie przestrzegania przez lokatorów porządku domowego;
 • związanych z rozwiązaniem umów najmu oraz opróżnieniem lokalu;

5) zarządzanie budynkami stanowiącymi własność Gminy oraz prowadzenie dla nich książek obiektów budowlanych;

6) prowadzenie przeglądów technicznych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dokonywanie okresowych kontroli stanu nieruchomości gminnych;

7) przeprowadzanie remontów lokali;

8) nadzór nad wykonywanymi pracami w budynkach gminnych;

9) przygotowywanie:

 • materiałów do przetargów wg kompetencji;
 • umów i rozliczanie ich z dostawcami mediów komunalnych (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki);
 • dokumentów i organizowanie robót remontowych w budynkach komunalnych gminy,  planowanie kosztów i ich wydatkowanie zgodnie z planem;

10) sporządzanie pozostałych umów dotyczących nieruchomości gminnych i nadzór nad ich realizacją;

11) nadzór nad służbami dozoru w zakresie zapewnienia właściwej ochrony i opieki nad nieruchomościami gminnymi w Mysiadle;

12) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gminnych terenów zielonych, w tym w pasach drogowych dróg gminnych,
a w szczególności:

 • monitorowanie stanu roślinności;
 • planowanie zadań pielęgnacyjnych i korekcyjnych, nasadzeń, wycinek, koszenia trawników itp.;
 • nadzór nad realizacją zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi;
 • realizacja zadań przy wykorzystaniu zasobów własnych gminy;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką terenami zielonymi;

13) prowadzenie spraw związanych z odbiorem padłych zwierząt dzikich i domowych z dróg gminnych i terenów gminnych;

14) współpraca z LPK w zakresie prawidłowego zaopatrzenia Gminy w wodę i odprowadzanie ścieków:

 • podejmowanie działań mających na celu wsparcie LPK przy skracaniu czasu przy usuwaniu zaistniałych awarii wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • sprawdzanie prawidłowości projektów uchwał w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  w Gminie;
 • okresowe kontrole LPK w zakresie zgodności prowadzonej działalności z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

15) współpraca z jednostkami służb państwowych i innych w zakresie zabezpieczenia terenów gminnych przed niepożądanymi działaniami osób trzecich i przeciwdziałania degradacji mienia gminnego;

16) współpraca z organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami i osobami w zakresie związanym z mieniem gminnym;

17) angażowanie umów oraz sprawdzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących spraw referatu;

18) sporządzanie sprawozdań rocznych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla GUS i pozostałych instytucji;

19) sporządzanie rocznych planów gospodarczo-finansowych i składanie ich w Referacie Realizacji Budżetu.

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2020-01-24
Data publikacji:
2020-01-24
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-20 13:25:20, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)