Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

STATUTY SOŁECTW

Ikona statystyk

  Uchwała Nr 452/XXXVI/2013
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 20 grudnia 2013r.

                   
                                                         w sprawie Statutów Sołectw Gminy Lesznowola.

            Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.3 oraz art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013, poz.594 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt.10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 197 poz.1172 ze zm./ . Rada Gminy uchwala , co następuje:

                                                                         § 1

    Uchwala się Statuty określające organizację i zakres działania Sołectw Gminy Lesznowola stanowiące załączniki Nr 1 – 22 do niniejszej uchwały.

                                                                         § 2

    Traci moc uchwała Nr 191/XXVI/2004 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie Statutu Sołectw Gminy Lesznowola  ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005  Nr 26, poz. 789) , zmieniona uchwałą Nr 479/XXXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia  17 grudnia 2009r w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Lesznowola ( Dz. Urz.Woj. Maz. Nr 26 ,poz.387).

                                                                         § 3

    Organy Sołectw wybrane na podstawie przepisów Statutów Sołectw przyjętych uchwałą określoną w § 2 działają do końca swojej kadencji.

                                                                         § 4

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

                                                                          § 5

    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                         § 6

Uchwała wymaga opublikowania poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola i Sołectwach.
                   

                                             
                                                                       Uzasadnienie

                  W związku ze zmianami przepisów prawa dotyczących zakresu i właściwości działania jednostek pomocniczych zachodzi konieczność nowelizacji Statutów Sołectw.
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2011-03-24
Data publikacji:
2011-03-24
Data ostatniej zmiany:
2015-09-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-15 16:03:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)