Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

INFORMACJA DOTYCZĄCA UZUPEŁNIAJĄCYCH WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2017-10-06
Data publikacji:
2017-10-06
Data ostatniej zmiany:
2019-06-26

INFORMACJA DOTYCZĄCA UZUPEŁNIAJĄCYCH WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

Ikona statystyk

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  UZUPEŁNIAJĄCYCH WYBORÓW  ŁAWNIKÓW   NA  KADENCJĘ  2016 – 2019

 

Na podstawie art. 160 § 2 w zwiąku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2001, Nr 98 poz. 1070 ze zm. ) oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy                     do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, w liczbie 1 osoby informuję:

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru;
 3. Ukończył 30 lat;
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. Nie przekroczył 70 lat;
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikiem nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz  w prokuraturze;
 2. Osoby wchodzące w skład organów, do których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane    ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. Duchowni;
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

 

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających  upływa 20 września 2016 roku.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia,  do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty,              a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. Informację z Krajowego rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    ( Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku  o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola,                                w godzinach wt. – pt. 800 – 1600,   pon. 930 – 1730.

 

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola – www.lesznowola.pl  w zakładce BIP  oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Sekretarz Gminy Lesznowola – tel. ( 22) 757 93 40 do 42

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 2. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
 3. Oświadczenia

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2016-08-18
Data publikacji:
2016-08-18
Data ostatniej zmiany:
2019-06-26

INFORMACJA DOTYCZĄCA UZUPEŁNIAJĄCYCH WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

Ikona statystyk

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  UZUPEŁNIAJĄCYCH WYBORÓW  ŁAWNIKÓW  NA  KADENCJĘ  2016 – 2019

 

Na podstawie art. 160 § 2 w zwiąku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2001, Nr 98 poz. 1070        ze zm. ) oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy                     do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, w liczbie 1 osoby informuję:

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych   i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru;
 3. Ukończył 30 lat;
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. Nie przekroczył 70 lat;
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikiem nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz  w prokuraturze;
 2. Osoby wchodzące w skład organów, do których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane    ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. Duchowni;
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

 

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających  upływa 20 maja 2016 roku.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia,  do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. Informację z Krajowego rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza,  o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    ( Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku  o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola,                     w godzinach wt. – pt. 800 – 1600,   pon. 930 – 1730.

 

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola – www.lesznowola.pl  w zakładce BIP  oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Sekretarz Gminy Lesznowola – tel. ( 22) 757 93 40 do 42

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 2. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
 3. Oświadczenia

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2016-04-21
Data publikacji:
2016-04-21
Data ostatniej zmiany:
2019-06-26

INFORMACJA dotycząca wyboru ławnikółw na kadencję 2016-2019

Ikona statystyk

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016 – 2019

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym   w Piasecznie i Sadzie Okręgowym w Warszawie, Prezes sądu Okręgowego   w Warszawie zwrócił się do Rady Gminy Lesznowola z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 - do Sądu Okręgowego w Warszawie  – 1 osoba

 - do Sądu Rejonowego w Piasecznie  – 2 osoby

 - do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania   w sprawach z zakresu prawa pracy  - 1 osoba

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. Jest nieskazitelnego charakteru;

 3. Ukończył 30 lat;

 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. Nie przekroczył 70 lat;

 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie;

  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

   

  Ławnikiem nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 2. Osoby wchodzące w skład organów, do których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane    ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 6. Duchowni;

 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej;

 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

  Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

   

  Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

   

  Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa  30 czerwca 2015 roku.

  Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

   

  Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia,    do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. Informację z Krajowego rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza,  o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    ( Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

   

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

   

  Wybory ławnika odbędą się najpóźniej    w październiku 2015 roku.

   

  Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola,    w godzinach wt. – pt. 800 – 1600,   pon. 930 – 1730.

   

  Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola – www.lesznowola.pl  w zakładce BIP  oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

  Informacji związanych z wyborem ławników udziela Sekretarz Gminy Lesznowola – tel. ( 22) 757 93 40 do 42

   

  Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

 2. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

 3. Oświadczenia

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2015-06-02
Data publikacji:
2015-06-02
Data ostatniej zmiany:
2019-06-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-18 16:26:48, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)