Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ikona statystyk

Lesznowola: Wykonanie i renowacja rowów oraz wymiana przepustów drogowych przy drogach gminnych
Numer ogłoszenia: 185219 - 2011; data zamieszczenia: 06.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola , ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i renowacja rowów oraz wymiana przepustów drogowych przy drogach gminnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Regulacja i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku. Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5. W ramach tej pozycji należy skalkulować: - uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5; - wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji przyjąć średnio 10 drzew na 1km rowu oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami) wraz z wywozem urobku; - ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp; - usunięcie zebranego namułu z dna rowu; - obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej; - regulację pobocza, przy którym znajduje się rów; - oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu. Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej. 2. Wykonanie rowów wraz z wywozem urobku Zadanie polega na wykopaniu rowów przydrożnych o przekroju trapezowym, głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5, ze spadkiem podłużnym dna umożliwiającym należyte funkcjonowanie rowu. W ramach tej pozycji należy skalkulować: - usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10lat z trasy rowu (do kalkulacji przyjąć średnio 10 drzew na 1km rowu oraz ok. 5% powierzchni pokrytej krzewami); - mechaniczne wykonanie wykopów liniowych ze wstępnym uformowaniem skarp, - uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp 1:1,5, przy uwzględnieniu miejscowych warunków; - ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp, - humusowanie warstwą o grubości 5cm z obsianiem trawą - regulację pobocza, przy którym znajduje się rów, w celu umożliwienia spływu wód z jezdni do rowu. Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować ewentualne odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Grunt uzyskany z wykonania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa drogowego lub wywieźć poza pas drogowy. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za wykonanie rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej. 3. Wymiana przepustu: W ramach tej pozycji należy skalkulować: - wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy; - usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych - uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m; - ułożenie nowych rur vipro kielichowych (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur rozbiórkowych; - uszczelnienie spoin między kręgami; - wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm; - wykonanie i zagęszczenie nasypu; - porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. - D400 - materiał rozbiórkowy; koszt za 1mb. - D400 - materiał wykonawcy, koszt za 1mb. - D500 - materiał rozbiórkowy, koszt za 1mb. - D500 - materiał wykonawcy, koszt za 1 mb. - D600 - materiał rozbiórkowy, koszt za 1mb. - D600 - materiał wykonawcy, koszt za 1mb. - D800 - materiał rozbiórkowy, koszt za 1mb. - D800 - materiał wykonawcy, koszt za 1mb. . - D1000 - materiał rozbiórkowy, koszt za 1 mb. - D1000 - materiał wykonawcy, koszt za 1 mb. 4.Wykonanie ścianki czołowej przepustu (beton B20): W ramach tej pozycji należy skalkulować: - wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m; - ustawienie szalunku; - ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem; - pielęgnacja betonu; - demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej; - wykonanie izolacji ściany; - uzupełnienie i zagęszczenie nasypów; - oczyszczenie przepustu; - regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu. Dopuszcza się również zastosowanie elementów prefabrykowanych. Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. - D400, koszt za 1 szt. - D500, koszt za 1 szt. - D600, koszt za 1 szt. - D800, koszt za 1 szt. - D1000, koszt za 1 szt. 5. Umocnienie skarp rowów ażurowych płytami betonowymi 60x40x10 ( EKO ) jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni. W ramach tej pozycji należy skalkulować: - usunięcie darniny ze skarpy, - wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp, - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, grubość 10cm, - ułożenie ażurowych płyt betonowych, - wypełnienie ażurów płyt humusem z nasionami traw, - uzupełnienie skarpy humusem z nasionami traw, - regulacja poboczy, - uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Planując roboty należy uwzględnić konieczność uzyskania spadku skarpy 1:1 lub 1:1,5, zależnie od istniejących warunków. Pochylenie poprzeczne poboczy 5%. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty. Jeżeli Wykonawca zaproponuje bezpłatne wykonanie zamówienia dla czynności objętych przedmiotem zamówienia zobowiązany jest dołączyć do oferty wyjaśnienia dotyczące kalkulacji ceny..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.21.00-6, 45.11.12.40-2, 77.21.14.00-6, 77.31.00.00-6, 77.31.40.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania - wyszczególnione w Rozdziale 2 pkt. IV SIWZ. 2. Wypełniony formularz OFERTA według formularza - załączonego w Rozdziale 1 SIWZ. 3. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kserokopia poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako Konsorcjum). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. 5. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kserokopia poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, pok. nr 9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, Kancelaria - parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Aneta Książek
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
2011-07-06
Data publikacji:
2011-07-06
Data ostatniej zmiany:
2011-08-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-22 15:40:2, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)