Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ikona statystyk

Lesznowola: Budowa oczyszczalni ZAMIENIE o przepustowości 650 m3/d (I etap) wraz z wymianą sieci wodociągowej w miejscowości Zamienie
Numer ogłoszenia: 16825 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola , ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni ZAMIENIE o przepustowości 650 m3/d (I etap) wraz z wymianą sieci wodociągowej w miejscowości Zamienie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie kompletnego obiektu oczyszczalni ścieków składającego się w szczególności z: krata hakowa w studni kanalizacyjnej przed pompownią ścieków surowych, pompownia ścieków surowych, bioreaktory (2 szt.), zbiornik osadu nadmiernego, budynek techniczny, studnia pomiarowa ilości ścieków oczyszczonych, pompownia ścieków oczyszczonych, połączenia międzyobiektowe (kanały grawitacyjne i rurociągi tłoczne), - wykonanie rozruchu technologicznego zrealizowanej oczyszczalni, obejmującego pierwszy reaktor o wydajności 650 m3/d, - wykonanie rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych 2 x PE fi 160 mm do rzeki Raszynki, - wykonanie wylotu rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych do rzeki Raszynki, - wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zamienie, - zagospodarowanie terenu działki na której zlokalizowana jest oczyszczalnia tj. ogrodzenie, drogi, wał ziemny izolacyjny na części południowej nieruchomości oraz zieleń izolacyjna wokół całej działki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1. Projekty budowlano - wykonawcze - stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ. 3. Przedmiary robót - stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.25.21.27-4, 45.11.12.00-0, 45.11.12.91-4, 45.11.27.00-2, 45.26.22.10-6, 45.26.24.10-8, 45.30.00.00-0, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-0, 45.25.22.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.24.11-6, 45.23.14.00-9, 45.23.24.23-3, 45.23.24.24-0, 45.23.31.40-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 330.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 300 m3/d wraz z montażem wyposażenia technologicznego lub polegającą na rozbudowie istniejącej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z montażem wyposażenia technologicznego, przy czym rozbudowa oczyszczalni ma obejmować zwiększenie przepustowości oczyszczalni o co najmniej 300 m3/d. Dla wskazanych zamówień Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (np. opinie, referencje) od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia wiedza i doświadczenie oceniane będą łącznie. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia/dokumenty wymagane w pkt. III.4.1) Ogłoszenia oraz zamieszczone przez Wykonawcę w ofercie. Z treści załączonych oświadczeń/dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek wykonawca spełnił.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia osobami wyznaczonymi do kierowania robotami budowlanymi tj. co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji: wodociągowych oraz kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadrowy. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia/dokumenty wymagane w pkt. III.4.1) Ogłoszenia oraz zamieszczone przez Wykonawcę w ofercie. Z treści załączonych oświadczeń/dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek wykonawca spełnił.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz OFERTA - sporządzony według formularza stanowiącego Rozdział 1 SIWZ. 2. Wypełnione Zestawienie scalonych elementów robót - sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Wykaz materiałów i urządzeń zawartych w opisie przedmiotu zamówienia wraz z oferowanymi w stosunku do nich materiałami i urządzeniami równoważnymi - sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ wraz z dokumentami, dowodami (np.: karty techniczne, specyfikacje techniczne, katalogi specjalistyczne) potwierdzającymi równoważność oferowanych materiałów i urządzeń. Oferowane materiały i urządzenia równoważne muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Załączniku nr 11 do SIWZ. Przedmiotowy Wykaz wraz z odpowiednimi dokumentami należy przedłożyć tylko wówczas, gdy Wykonawca oferuje materiały i urządzenia równoważne. Brak przedłożenia w ofercie w/w Wykazu i odpowiednich dokumentów będzie świadczył o zastosowaniu przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 4. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy. 5. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna). Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. 6. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleznie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokumenty w ofercie (oprócz pełnomocnictw) należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika Wykonawcy. Oświadczenia sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum, Spółka Cywilna) oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - kopie dokumentów składanych w ofercie dotyczących odpowiednio danego wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy dotyczące: 1. zmiana terminu realizacji - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających w sposób znaczący od normy wieloletniej tj. intensywnych, długotrwałych opadów przekraczających normy wieloletnie, silnych i długotrwałych mrozów których skala przekracza normy wieloletnie, uniemożliwiających w sposób istotny prowadzenie robót budowlanych, 2. zmiana terminów, harmonogramu płatności - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego finansowania zewnętrznego określającego inny niż założony w niniejszym zamówieniu harmonogram płatności, 3. zmiana terminu realizacji - w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością wykonania projektów zamiennych (wynikających z przepisów prawa budowlanego) do zatwierdzonej dokumentacji projektowej, których zatwierdzenie stosownymi decyzjami uniemożliwia terminowe wykonanie robót i wpływa na przedłużenie procesu budowlanego, 4. zmiana wynagrodzenia - w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, pok. nr 9, Cena SIWZ: 270,60 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, Kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Umowa o przyznanie pomocy Nr 00101-6921-UM0700193/09 RW.II./ES/0219.5-172/09 z dnia 01.06.2010r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z up. Wójta
Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Tomasz Dziubak-Wysokiński
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
2011-01-14
Data publikacji:
2011-01-14
Data ostatniej zmiany:
2011-03-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-22 15:40:2, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)