Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ikona statystyk

Lesznowola, dnia 20.12.2010r.

RZP - 341/5/16/04/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


I. ZAMAWIAJĄCY.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola

2. Rodzaj Zamawiającego:
Administracja samorządowa.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lesznowola w 2011 roku.

2. Rodzaj zamówienia:
Usługi.

3. Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Gminy Lesznowola w 2011 roku niżej wymienionych usług pocztowych:
1) w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomicznych i priorytetowych w zakresie:
a) przesyłek listowych nierejestrowanych,
b) przesyłek listowych poleconych,
c) paczek pocztowych,
2) w obrocie krajowym w zakresie:
a) przesyłek pobraniowych ekonomicznych i priorytetowych,
b) paczek pocztowych PLUS ekonomicznych i priorytetowych,
c) E-PRZESYŁEK
d) przesyłek reklamowych
e) przesyłek pocztowych na warunkach szczególnych ekonomicznych
i priorytetowych,
3) w zakresie usług komplementarnych do przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym,
4) w zakresie przesyłek zwracanych do Nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy za pośrednictwem UP Magdalenka (przesyłki, listy, paczki pocztowe, paczki pocztowe PLUS, przesyłki pobraniowe).

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.00.00-0 – Usługi pocztowe
64.11.20.00-4 – Usługi pocztowe dotyczące listów
64.11.30.00-1 – Usługi pocztowe dotyczące paczek

III. PROCEDURA.
1. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

2. Informacje administracyjne.
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Data udzielenia zamówienia: 20.12.2010r.

2. Liczba otrzymanych ofert: 1

3. Liczba odrzuconych ofert: 0

4. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Poczta Polska Spółka Akcyjna 
ul. Rakowiecka 26
00-940 Warszawa
woj. mazowieckie

6. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185 887,00 PLN.

7. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
- Cena wybranej oferty: 185 887,00 PLN
- Oferta z najniższą ceną: 185 887,00 PLN / Oferta z najwyższą ceną: 185 887,00 PLN.

6. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

Z up. Wójta


Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

       

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Tomasz Dziubak-Wysokiński
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-12-20
Data ostatniej zmiany:
2010-12-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-22 15:40:2, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)