Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ikona statystyk

Lesznowola: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola w roku 2011
Numer ogłoszenia: 353559 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola , ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola w roku 2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) remont dróg o nawierzchni nieulepszonej, tj: - równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg o nawierzchni gruntowej (szerokość pasa drogowego 3 - 6 m), - równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej (szerokość pasa drogowego 3 - 6 m), - mechaniczne ścinanie poboczy, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, wraz z wywiezieniem urobku, - mechaniczne ścinanie poboczy, grubość warstwy ścinanej do 20 cm, wraz z wywiezieniem urobku, - wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem kamiennym, - wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowo-kamiennym - wzmocnienie nawierzchni destruktem asfaltowym - renowacja nawierzchni z tłucznia kamiennego - renowacja nawierzchni z destruktu - remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa - remont cząstkowy nawierzchni z destruktu. 2) remont cząstkowy dróg o nawierzchni betonowej, tj: - naprawę chodnika z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 6 cm (materiał wykonawcy), - naprawę chodnika z kostki szarej i kolorowej o gr. 6 cm (materiał z odzysku), - naprawę chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 8 cm (materiał wykonawcy), - naprawę chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej i kolorowej o gr. 8 cm (materiał z odzysku), - naprawę krawężników betonowych (materiał wykonawcy), - naprawę krawężników betonowych (materiał z odzysku), - naprawę obrzeży betonowych (materiał wykonawcy), - naprawę obrzeży betonowych (materiał z odzysku), - remont uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych (materiał wykonawcy), - regulację pionową włazów studzienek kanalizacji i wpustów ulicznych (materiał wykonawcy), - wymianę uszkodzonych przepustów drogowych, - wymiana uszkodzonych studni chłonnych wraz z osadnikami - wymiana uszkodzonych studni rewizyjnych i połączeniowych kanalizacji deszczowej - wymiana uszkodzonych osadników kanalizacji deszczowej - wymiana uszkodzonych rur kolektora kanalizacji deszczowej - wykonanie ścianki czołowej przepustu D40, D50, D60, beton B20 3) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, tj: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4 cm, ubytek o powierzchni do 5 m2, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy 4 cm, ubytek o powierzchni większej niż 5 m2, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, grubość warstwy 4 cm, naprawa powierzchni większej niż 200 m2, - wykonanie podbudowy z łamanego materiału kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy 3 cm - uzupełnienie głębokich ubytków..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (zamówienia) polegające na budowie, przebudowie, remoncie: drogi, ulicy, ciągu pieszo - jezdnego, lub chodnika, albo też polegające na remoncie bieżącym obiektów drogowych, przy czym: jedna robota budowlana musi obejmować swoim zakresem wykonanie nawierzchni bitumicznej, ponadto każda robota musi być o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto. W załączeniu należy zamieścić dokumenty (opinie, referencje) od poprzednich zamawiających potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać posiadanie lub dysponowanie następującym sprzętem drogowym: - 4 równiarki, - 4 walce drogowe, - co najmniej 4 samochody o minimalnej ładowności 10t, - co najmniej 2 koparko-ładowarki, - frezarka, - rozściełacz.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem robót, który posiada uprawnienia w specjalności drogowej.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania - wyszczególnione w Rozdziale 2 pkt. IV SIWZ. 2. Wypełniony formularz OFERTA według formularza - załączonego w Rozdziale 1 SIWZ. 3. Kosztorys ofertowy. 4. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kserokopia poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako Konsorcjum). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. 5. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kserokopia poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola pok. nr 9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola kancelaria Urzędu - parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Anna Kołakowska
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
2010-12-09
Data publikacji:
2010-12-09
Data ostatniej zmiany:
2011-01-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-22 15:40:2, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)