Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ikona statystyk

Lesznowola: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA W ROKU 2011
Numer ogłoszenia: 349949 - 2010; data zamieszczenia: 07.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola , ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA W ROKU 2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola w roku 2011 Zakres zamówienia obejmuje m.in.: - likwidację śliskości, - płużenie, - posypywanie dróg mieszanką solno - piaskową 50%, - posypywanie dróg piaskiem. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie w/w czynności na następujących ulicach i drogach: WYKAZ DRÓG WEDŁUG I i II KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA W ROKU 2011. UWAGA - Drogi wzdłuż których jest chodnik lub ścieżka pieszo - rowerowa należy odśnieżać na stronę przeciwną. DROGI W/G PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA: I) MROKÓW: - ul. Szkolna - 1,8km, - ul. Legionów - 0,4km, - ul. Górskiego - 0,2km, II) STEFANOWO: - ul. Urocza - 2,0km, - ul. Malinowa - 2,0km, III) MARYSIN: - ul. Ludowa i ul. Zdrowotna - 1,5km, - ul. Lazurowa - 0,4km, IV) ŁAZY: - ul. Ks. Słojewskiego ( progi ) - 1,6km, - ul. Łączności ( progi ) - 1,0km, - ul. Podleśna -1,9km, - ul. Rolna i ul. Lipowa ( progi ) - 1,5km, V) MAGDALENKA - ul. Lipowa (progi) - 1,1km, - ul. Sosnowa ( progi ) - 0,8km, - ul. Jarzębinowa ( progi ) - 0,8km, - ul. Leśna ( progi ) - 1,7km, - ul. Brzozowa i ul. Parkowa ( progi ) - 1,0km, - ul. Środkowa ( progi ) - 0,5km, VI) LESZNOWOLA: - ul. Żytnia - 1,8km, - ul. GRN - 1,0km, - ul. Poprzeczna - 1,2km, - ul. Końcowa ( od ul. Słonecznej do ul. Leśnej ) - 0,2km VII) MYSIADŁO: - ul. Graniczna (progi) - 1,0km, - ul. Topolowa ( progi ) - 0,6km, - ul. Polna ( progi ) - 0,8km, - ul. Zakręt (progi) - 1,0km, - ul. Wiejska (progi) - 0,7km, - ul. Kuropatwy (progi) - 1,1km, - ul. Osiedlowa ( od ul. Puławskiej i od ul. Różanej ) (progi ) - 0,5km, - ul. Krótka (progi ) - 0,2km, - ul. Geodetów - 0,5km, - ul. Okrąg ( progi ) - 1,0km, - ul. Różana ( progi ) - 0,4km, - ul. Ogrodowa ( progi ) - 0,8km, VIII) STARA IWICZNA: - ul. Kielecka ( od ul. Słonecznej do Al. Zgody ) (progi) - 0,9km, - ul. Słoneczna (od ul. Mleczarskiej do ul. Nowej ) (progi) - 0,5km, - ul. Kolejowa - 0,8km, - ul. Fabryczna ( od ul. Postępu i od ul. Kolejowej ) ( progi ) - 1,0km IX) NOWA IWICZNA: - ul. Szkolna (progi) - 0,9km, - ul. Mleczarska - 0,6km, - ul. Różana (progi) - 0,6km, - ul. Przebiśniegów - 0,2km, X) WILCZA GÓRA: - ul. Przyleśna - 1,6km, XI) PODOLSZYN: - ul. Polna - 1,6km, XII) WARSZAWIANKA: - ul. Brzozowa i ul. Krótka - 1,1km DROGI W/G DRUGIEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA: I) MROKÓW: - ul. Sadowa - 0,7km, - ul. Karasia - 0,5km, II) ŁAZY: - ul. Wiejska - 1,5km, - ul. Polna - 0,6km, - ul. Rolna - 1,3km, - ul. Kwiatowa - 1,0km, - ul. Wąska - 0,9km, - ul. Jasna - 0,7km, - ul. Sosnowa, ul. Różana, ul. Masztowa - 0,6km, - ul. Projektowana - 0,2km, - ul. Cicha - 1,0km, III) MAGDALENKA: - ul. Środkowa ( progi ) - 0,5km, IV) LESZNOWOLA: - ul. Okrężna - 1,3km, - ul. Polna - 0,4km, - ul. Biedronki - 0,6km, V) MYSIADŁO: - ul. Poprzeczna - 0,3km, - ul. Borówki - 0,4km, VI) STARA IWICZNA: - ul. Krótka ( ul. Cicha i ul. Niecała ) ( progi ) - 0,4km, - ul. Wiśniowa i ul. Syna Pułku - 0,75km, VII) NOWA IWICZNA: - ul. Migdałowa ( progi ) - 0,6km, - ul. Torowa ( progi ) - 0,5km, - ul. Tarniny ( progi ) - 0,4km, - ul. Poziomki ( progi ) - 0,4km, - ul. Zimowa ( od ul. Szkolnej i od ul. Mleczarskiej ) - 0,8km, - ul. Cicha ( progi ) - 0,4km, - ul. Cisowa ( progi ) - 0,3km, - ul. Wiosenna - 0,4km, - ul. Brzozowa (progi ) - 0,2km, - ul. Modrzewiowa ( progi ) - 0,3km, - ul. Stokrotki - 0,5km, VIII) WILCZA GÓRA - ul. Jasna - 0,8km. Powyższa lista może ulec rozszerzeniu o dodatkowe drogi tj. I i II kolejności odśnieżania ( do 10% ) Pozostałe drogi gminne będą zlecone odrębnie. Zamawiający może zlecić utrzymanie innych dróg niż w/w wymienione..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg o wartości brutto co najmniej 100 000,00 zł. ( słownie: sto tysięcy złotych ). Dla wskazanych zamówień Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (opinie, referencje) od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że zamówienie zostało wykonane należycie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania - wyszczególnione w Rozdziale 2 pkt. IV - niniejszej SIWZ. 2. Formularz OFERTA według formularza - załączonego w Rozdziale 1 SIWZ. 3. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy. 4. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, pok. nr 9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, Kancelaria Urzędu - parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Aneta Książek
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-12-07
Data ostatniej zmiany:
2010-12-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-22 15:40:2, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)