Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ikona statystyk

Lesznowola: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lesznowola w 2011 roku
Numer ogłoszenia: 349813 - 2010; data zamieszczenia: 07.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola , ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lesznowola w 2011 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja oświetlenia ulicznego będzie obejmować - 3381 punktów oświetleniowych. 1. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca winien zapewnić: 1) Świecenie wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych godzinach, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. 2) Bezpieczny stan zamknięć wnęk słupowych i rozdzielnic oświetleniowych. 3) Bezpieczny stan urządzeń oświetleniowych gwarantujący prawidłową pracę tych urządzeń bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia. 4) Prawidłowy stan techniczny, zgodny z obowiązującymi przepisami, sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń bez zagrożenia dla osób postronnych. 5) Estetyczny wygląd urządzeń w trakcie obowiązywania umowy, t.j.: a. czyste klosze i korpusy, b. pozamykane wnęki słupowe, c. metalowe części urządzeń bez śladów korozji. 6) Zamknięte, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych szafy oświetleniowe. 7) Prawidłowe i czytelne oznakowanie, wg zasad ustalonych na bieżąco przez Zamawiającego: a. obwodów w szafach oświetleniowych. b. słupów oświetleniowych, abonencko - oświetleniowych. Oznakowanie ma być naniesione dla 100 % urządzeń w danym obszarze. 8) Fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic oraz terminowe usuwanie usterek, zakłóceń w działaniu sieci oświetlenia ulicznego i drogowego, awarii oświetlenia w możliwie najkrótszym czasie to jest: - poważnej w ciągu 1 godziny od jej powstania, - awarii polegającej na uszkodzeniu w ciągach ulicznych w ciągu 6 godzin od jej powstania, - usuwanie pojedynczych uszkodzeń w ciągu 12 godzin. 9) Bieżące odbieranie zgłoszeń o usterkach i awariach od Zamawiającego oraz zwrotne potwierdzanie ich usunięcia Zamawiającemu. 10) Informowanie Zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienie ulic. 11) Likwidacja zagrożeń, wynikłych ze zdarzeń losowych (wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, otwarta wnęka bezpiecznikowa, itp.) w czasie maksymalnie 3 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego. 12) Wykonanie, pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych dla 100 % urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany w terminie maks. 30 dni sporządzić harmonogram prac prowadzonych w tym okresie przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego. 13) Protokoły pomiarów powinny zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy. 14) Malowanie, metalowych części urządzeń oświetleniowych dla 80 % urządzeń. Obowiązująca barwa zostanie ustalona przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany, w terminie maks. 30 dni sporządzić harmonogram prac prowadzonych w tym okresie i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego. Inspektor Nadzoru w terminie 14 dni dokonuje akceptacji lub wskazuje na konieczność wprowadzenia poprawek w harmonogramie. Protokolarne przekazanie pomalowanych urządzeń w/w Inspektorowi Nadzoru powinno nastąpić najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy. 15) Transport dla potrzeb kontroli stanu oświetlenia. Liczbę i termin kontroli ustala na bieżąco Inspektor Nadzoru Zamawiającego. 16) Bieżącą współpracę, z właściwym Zakładem Energetycznym w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych, oraz na życzenie Zamawiającego rozplombowywanie, w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego listwy zaciskowej każdego licznika, oraz jej oczyszczenie i dokręcenie zacisków przewodów zasilających, a następnie zgłoszenie tego faktu właściwym służbom Zakładu Energetycznego w celu ich ponownego zaplombowania. 17) W przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiastowe powiadomienie pogotowia, właściwego Zakładu Energetycznego. 18) Usunięcie w czasie maksymalnym 3 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia, przypadki świecenia opraw z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z Zamawiającym, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia do Zamawiającego. 19) Wymiana lub naprawa w ciągu 48 godz. obudowy, konstrukcji, wyposażenia lub całej szafy oświetleniowej - w przypadku ich zniszczenia wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu. 20) Wymiana lub naprawa w ciągu 48 godz. kabla, przewodu linii napowietrznej, elementu linii kablowej, napowietrznej (mufa, izolator, itp.), gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu. 21) Wymiana lub naprawa w ciągu 48 godz. słupa oświetleniowego, wysięgnika oprawy w przypadku, gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu. 22) Wymiana lub naprawa w ciągu 24 godz. opraw oświetleniowych, tabliczek bezpiecznikowych, wymiana źródeł światła, gdy uległy one uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu. 23) Uzupełnienie w ciągu 48 godz. (szafa oświetleniowa, słup), 24 godz. (kable, przewody), 24 godz. (oprawy oświetleniowe, źródła światła) skradzionych elementów urządzeń lub całych urządzeń. 24) W przypadku, kiedy elementy lub urządzenia nie są już dostępne na rynku, w porozumieniu z właściwym Inspektorem Nadzoru Zamawiającego Wykonawca może zastosować elementy lub urządzenia dostępne na rynku o parametrach zbliżonych do urządzenia lub elementu uszkodzonego. W przypadku braku elementów zamiennych do uszkodzonego urządzenia, Wykonawca winien wymienić urządzenie na nowe o parametrach zbliżonych do urządzenia uszkodzonego. 25) W ciągu 2 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji określającej miejsce i zakres awarii, oraz protokołu pomiarów elektrycznych wykonanych po usunięciu awarii. 26) Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco w dni robocze powiadamiać Inspektora Nadzoru o awariach i wykonanych robotach, oraz o zastosowaniu tymczasowych połączeń sieci zasilającej. Inspektor Nadzoru na bieżąco ustali, dla których robót konieczne jest przeprowadzenie odbioru technicznego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport na miejsce awarii (miejsce robót). 27) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo zgłosić gotowość do odbioru technicznego robót zanikowych. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport na miejsce awarii, miejsce robót. 28) Wykonawca jest zobowiązany do montażu i demontażu ozdób świątecznych w ilości ok. 300 szt., 29) Naprawa uszkodzonych lub wymiana na nowe skrzynek SON - ok. 10 szt. 30) Wymiana uszkodzonych lamp na nowe - ok. 30 szt. 31) Wymiana uszkodzonych słupów na nowe - ok. 7 szt. 32) Wymiana przewodu zasilającego lampy (pilota) na nowy - ok. 200 mb. 2. Wykonawca zobowiązany jest stosować, w uzgodnieniu z Zamawiającym, tylko fabrycznie nowe urządzenia i materiały, posiadające wymagane atesty i certyfikaty. 3. W przypadku nie usunięcia w terminie awarii urządzeń i osprzętu oświetleniowego przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie ww. robót firmie zewnętrznej, a kosztami postępowania i wykonania robót obciąży Wykonawcę. 1) Wykonawca jest zobowiązany udostępnić, na każde żądanie Zamawiającego w ciągu co najwyżej 6 godzin, zamykane części urządzeń w celu przeprowadzenia kontroli. 4. Przekazanie urządzeń będących przedmiotem konserwacji przed rozpoczęciem usługi oraz po zakończeniu usługi nastąpi protokołem przyjęcia - przekazania zawartym przez Strony umowy. 5. W przypadku nie podpisania przez Wykonawcę protokołów odbioru robót (w tym zawierających naliczone kary umowne), Zamawiający odliczy potrącenia umowne z miesięcznych faktur VAT za konserwację. 6. Przed zakończeniem usługi należy wykonać wszystkie niezbędne naprawy urządzeń i usunąć wszystkie tymczasowe połączenia sieci zasilającej. 7. W dniu następnym po zakończeniu usługi Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu klucze do zamykanych części urządzeń. 8. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia, w ciągu 7 dni roboczych usterek, które zostały wykazane w protokole zdawczo - odbiorczym spisanym w dniu zakończenia usługi. 9. Wykonawca jest zobowiązany do przycinania gałęzi pod liniami w miejscu zainstalowania opraw. 10. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywaniu zużytych źródeł światła podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na składowanie i utylizację zużytych elementów oświetleniowych. 11. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia konieczne do realizacji umowy. 12. Wykonawca pokrywa koszty wszystkich materiałów koniecznych do realizacji umowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę (zamówienie), polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Dla wskazanych zamówień Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (opinie, referencje) od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą łącznie wiedza i doświadczenie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ oraz załączyć dokumenty (opinie, referencje) potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej 2 podnośnikami montażowymi (koszowymi). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał techniczny. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia: a) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia elektryczne grupy E do 1 kV, które ukończyły kurs uprawniający do pracy pod napięciem dla elektromonterów (PPN). b) co najmniej 1 operatorem podnośnika montażowego (koszowego) posiadającym uprawnienia UDT. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadrowy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć . Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz OFERTA według formularza - załączonego w Rozdziale 1 SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy - o usuwaniu awarii w terminach określonych w SIWZ - na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy. 5. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna). Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, pok. nr 9, nieodpłatnie..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, Kancelaria..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Tomasz Dziubak-Wysokiński
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-12-07
Data ostatniej zmiany:
2010-12-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-22 15:40:2, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)