Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ikona statystyk

Lesznowola: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA W ROKU 2010 ORAZ 2011
Numer ogłoszenia: 346585 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola , ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA W ROKU 2010 ORAZ 2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia pn. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola w roku 2010 oraz 2001 jest: a) wywóz odpadów komunalnych stałych, Wywóz odpadów komunalnych stałych - na zgłoszenie obejmuje dostawę kontenerów i pojemników do odpadów komunalnych stałych oraz odbiór odpadów komunalnych stałych z następujących kontenerów i pojemników: - kontener KP - 7 - kontener KP - 5 - kontener KP - 14 - pojemnik o poj. 1 100l - pojemnik o poj. 120l Zamawiający pod nazwą odpady komunalne stałe rozumie odpady komunalne określone w katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206 - Rozporządzenie Ministra Środowiska ) jako niesegregowane i umieszczone pod kodem 20 03 01. Zamawiający każdorazowo określa miejsce podstawienia kontenera o określonej pojemności wraz z terminem jego odbioru. Pojemniki o pojemności 1 100l oraz 120l będą postawione na działkach gminnych do obsługi budynków komunalnych. b) wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, Wywóz nieczystości ciekłych ( wody opadowe ) ze zbiorników bezodpływowych ( opróżnianie 60 szt. studni chłonnych o poj. do 5m3 na drogach gminnych ) - obejmuje odbiór nieczystości płynnych przez pojazd asenizacyjny. Należy podać koszt za 1m3 za odbiór i utylizację łącznie. c) opróżnianie koszy ulicznych i utrzymywanie porządku wokół nich, Opróżnianie koszty ulicznych i utrzymanie porządku wokół nich, poj. kosza 40l - dwa razy w tygodniu ( od poniedziałku do niedzieli każdego tygodnia ) ( aktualnie 60 szt., ul. Krasickiego w Nowej Iwicznej, ul. Graniczna w Mysiadle i teren stawu przy ul. Łabędziej oraz inne miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Lesznowola ). Kosze są własnością Zamawiającego. Opróżnianie koszy będzie prowadzone systematycznie dwa razy w tygodniu. Stałe terminy zostaną bezpośrednio ustalone z Wykonawcą. Do zakresu prac związanych z utrzymaniem czystości wokół kosza przyjmujemy sprzątanie terenu w promieniu 5m od kosza. d) prowadzenie wśród mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów, Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego - opróżnianie dwa razy w miesiącu kalendarzowym oraz na dodatkowe zgłoszenie: w tym: - 14 zestawy pojemników do segregacji o poj. 1,5 m3 każdy ( szkło, makulatura, tworzywa sztuczne ). Opróżnianie dwa razy w miesiącu. W przypadku zaistnienia takiej konieczności na dodatkowe zgłoszenie. Pojemniki zapewnia Wykonawca. Stałe terminy zostaną ustalone bezpośrednio z Wykonawcą. Zamawiający pod nazwą odpady: szkło, makulatura, tworzywa sztuczne rozumie odpady określone w katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 - Rozporządzenie Ministra Środowiska ) oznaczone kodami: - 15 01 07 - opakowania ze szkła, - 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, - 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych - 10 pojemników do zbiórki baterii wraz z odbiorem. Odbiór będzie odbywał się raz w miesiącu i na zgłoszenie Zamawiającego. e) sprzątanie przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy. Sprzątanie przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy o poj. 40l każdy - dwa razy w tygodniu ( od poniedziałku do niedzieli każdego tygodnia ), obecnie 64 szt. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Kosze stanowią własność Zamawiającego. 1) Opróżnianie koszy będzie prowadzone systematycznie, dwa razy w tygodniu. Stałe terminy zostaną ustalone bezpośrednio z Zamawiającym. Do zakresu prac należy również sprzątanie w promieniu 5 m od kosza. 2) Zamiatanie zatoki przystankowej, a jeżeli nie ma zatoki to w promieniu 5 m od wiaty przystankowej raz w tygodniu. 3) Usuwanie zieleni z terenu zatok przystankowych i przystanków na bieżąco. 4) Wykaszanie terenu wokół zatok przystankowych do 2 m od krawędzi zatoki lub przystanku na bieżąco. f) mycie wiat przystankowych, ( obecnie 64 szt. )- raz na 60 dni, g) sprzątanie terenów gminnych - pasów drogowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych wskazanych przez Zamawiającego - raz na 60 dni, h) zamiatanie nawierzchni utwardzonych dróg gminnych ( jezdni wraz z chodnikiem z uprzątnięciem terenów w zakresie do istniejących ogrodzeń ) z zalegającego piachu, śmieci, liści itp. - cztery raz do roku, i) koszenie terenów gminnych z wywozem urobku co najmniej cztery raz do roku, j) koszenie rowów przydrożnych z wywozem urobku, wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych wskazanych przez Zamawiającego co najmniej raz na 60 dni, k) usuwanie roślin z nawierzchni np. chodników l) likwidacja dzikiego wysypiska - obejmująca całkowite uprzątnięcie terenu wraz z wywozem zebranych odpadów ł) utrzymanie chodników wzdłuż nieruchomości stanowiących własność gminy: obejmuje utrzymanie czystości i wywóz zanieczyszczeń oraz usuwanie śniegu i śliskości zimą, m) odśnieżanie przystanków i usuwanie gołoledzi na bieżąco, n) czyszczenie studzienek ściekowych i chłonnych co najmniej cztery razy w roku, o) czyszczenie separatorów co najmniej cztery razy w roku..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.41.00.00-4, 90.51.10.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o - Wykonawca posiada aktualne zezwolenie Wójta Gminy Lesznowola na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. - Wykonawca posiada aktualne zezwolenie Wójta Gminy Lesznowola na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości o wartości brutto co najmniej 100 000,00 zł. ( słownie: sto tysięcy złotych ). Dla wskazanych zamówień Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (opinie, referencje) od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że zamówienie zostało wykonane należycie lub jest wykonywane należycie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz OFERTA według formularza - załączonego w Rozdziale 1 SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, pok. nr 9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, Kancelaria..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Aneta Książek
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
2010-12-03
Data publikacji:
2010-12-03
Data ostatniej zmiany:
2010-12-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-22 15:40:2, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)