Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ikona statystyk

Lesznowola: ZADANIE 1 SPORZĄDZENIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU: WILCZA GÓRA. ZADANIE 2 SPORZĄDZENIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI WSI: MYSIADŁO. ZADANIE 3 SPORZĄDZENIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI WSI: NOWA IWICZNA. ZADANIE 4 SPORZĄDZENIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU: WŁADYSŁAWÓW.
Numer ogłoszenia: 56109 - 2010; data zamieszczenia: 15.03.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola , ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZADANIE 1 SPORZĄDZENIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU: WILCZA GÓRA. ZADANIE 2 SPORZĄDZENIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI WSI: MYSIADŁO. ZADANIE 3 SPORZĄDZENIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI WSI: NOWA IWICZNA. ZADANIE 4 SPORZĄDZENIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNOWOLA DLA CZĘŚCI OBRĘBU: WŁADYSŁAWÓW..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: AD. ZADANIE 1 Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu: Wilcza Góra, zgodnie z Uchwałą Nr 403/XXVIII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 czerwca 2009 r., oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ), oraz Polską Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych dla obszaru. Zamawiający wymaga w przedmiotowym zadaniu od Wykonawcy przeprowadzenia, kolejno czynności polegających między innymi na: a) sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, c) sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, d) przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu, e) sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, f) przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, g) zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej, h) sporządzeniu zmian do zmiany projektu planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag, i) przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy, j) przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru, k) wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną. AD. ZADANIE 2 Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części wsi: Mysiadło, zgodnie z Uchwałą Nr 462/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009 r. oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ), oraz Polską Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych dla obszaru. Zamawiający wymaga w przedmiotowym zadaniu od Wykonawcy przeprowadzenia kolejno czynności polegających między innymi na: a) sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, c) sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, d) przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu, e) sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, f) przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, g) zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej, h) sporządzeniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag, i) przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy, j) przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru, k) wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną . AD. ZADANIE 3 Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części wsi: Nowa Iwiczna zgodnie z Uchwałą Nr 463/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009 r. oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ), oraz Polską Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych dla obszaru. Zamawiający wymaga w przedmiotowym zadaniu od Wykonawcy przeprowadzenia kolejno czynności polegających między innymi na: a) sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, c) sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, d) przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu, e) sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, f) przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, g) zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej, h) sporządzeniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag, i) przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy, j) przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru, k) wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną. AD. ZADANIE 4 Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu: Władysławów, zgodnie z Uchwałą Nr 404/XXVIII/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 czerwca 2009 r. oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ), oraz Polską Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych dla obszaru. Zamawiający wymaga w przedmiotowym zadaniu od Wykonawcy przeprowadzenia kolejno czynności polegających między innymi na: a) sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, b) przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, c) sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, d) przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu, e) sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, f) przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, g) zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej, h) sporządzeniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag, i) przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy, j) przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru, k) wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zamówienia polegające na: opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym danego województwa. Dla wskazanych zamówień Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (opinie, referencje) od poprzednich Zamawiających, potwierdzające należyte wykonanie prac projektowych. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą łącznie wiedza i doświadczenie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobą (Projektantem) posiadającą uprawnienia urbanistyczne określone w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Urbanistów. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadrowy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz OFERTA według formularza - załączonego w Rozdziale 1 SIWZ. 2. Formularz cenowy - stanowiący Załącznik nr 7A, 7B, 7C, 7D do SIWZ. Wykonawca wypełnia i składa w ofercie Formularze cenowe dotyczące zadań, na które składana jest oferta. 3. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy. 4. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna). Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: 1. W przypadku zmiany przepisów prawa. 2. W przypadku braku map zasadniczych gromadzonych w państwowym zbiorze kartograficznym i geodezyjnym. 3. W przypadku braku uzgodnienia projektu planu z wymaganymi przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym właściwymi organami i związane z powyższym procedury odwoławcze. 4. W przypadku braku zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 5. W przypadku konieczności ponownego wyłożenia wynikającego z uwzględnienia uwag i ponowienia niezbędnych uzgodnień.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, pok. nr 9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, Kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Z up. Wójta
Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Tomasz Dziubak-Wysokiński
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-03-15
Data ostatniej zmiany:
2010-04-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-22 15:40:2, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)