Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ikona statystyk

Lesznowola: Pełnienie funkcji inspektora budowlanego przy realizacji następujacych zadań: Zadanie nr 1. Budowa ul. Brzozowej i Krótkiej w Warszawiance i Woli Mrokowskiej wraz z kanalizacją deszczową. Zadanie nr 2 . Budowa odwodnienia w ul. Polnej w miejscowości Podolszyn
Numer ogłoszenia: 32647 - 2010; data zamieszczenia: 17.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola , ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora budowlanego przy realizacji następujacych zadań: Zadanie nr 1. Budowa ul. Brzozowej i Krótkiej w Warszawiance i Woli Mrokowskiej wraz z kanalizacją deszczową. Zadanie nr 2 . Budowa odwodnienia w ul. Polnej w miejscowości Podolszyn.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora budowlanego : ZADANIE 1: BUDOWA UL. BRZOZOWEJ I KRÓTKIEJ W WARSZAWIANCE I WOLI MROKOWSKIEJ WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWĄ Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branżach: drogowa i instalacyjna w zakresie sieci kanalizacyjnych będzie dotyczył budowy dróg gminnych: Brzozowej i Krótkiej w miejscowości Warszawianka i Wola Mrokowska wraz z kanalizacją deszczową. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. .25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 z póżn. zm). tj. w szczególności: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad - kontrolowanie rozliczeń budowy - sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej oświadczeniem oraz przygotowanie wniosku do Powiatowego Inspektowa Nadzoru Budowlanego na uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, - organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę, - wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych, - systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy, - Inspektor winien stawić się na budowę na każde wezwanie Kierownika robót lub Inwestora w terminie do 2-ch godzin od zgłoszenia telefonicznego Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązku Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało: - finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy - dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek - odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek - współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów - udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych. Zakres robót objętych nadzorem obejmuje budowę dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości 1043,37 m, nawierzchnia asfaltowa w ul. Brzozowej - warstwa ścieralna 4298,00 m2, nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm w ul. Krótkiej - 1204,00m2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa: 1) projekt branży drogowej, 2) projekt branży sanitarnej, 3) przedmiar dla w/w. robót. Wartość robót budowlanych wynosi: 3 199 632,85zł brutto. Pełnienie funkcji inspektora budowlanego : ZADANIE 2: BUDOWA ODWODNIENIA W UL. POLNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODOLSZYN Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branżach: drogowa i instalacyjna w zakresie sieci kanalizacyjnych będzie dotyczył budowy odwodnienia drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Podolszyn. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. .25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 z póżn. zm). tj. w szczególności: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad - kontrolowanie rozliczeń budowy - sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej oświadczeniem oraz przygotowanie wniosku do Powiatowego Inspektowa Nadzoru Budowlanego na uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, - organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę, - wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych, - systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy, - Inspektor winien stawić się na budowę na każde wezwanie Kierownika robót lub Inwestora w terminie do 2-ch godzin od zgłoszenia telefonicznego Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązku Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało: - finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy - dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek - odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek - współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów - udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych. Zakres robót objętych nadzorem obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, w szczególności: -kanały z rur PVC klasy SN8 łączonych na wcisk ośr. 315 x 9,2 mm - wykopy umocnione - 371,00 m, - kanały z rur PVC klasy SN8 łączonych na wcisk ośr. 250 x 7,3 mm - wykopy umocnione - 105,00 m, -kanały z rur PVC klasy SN8 łączonych na wcisk ośr. 200 x 5,9 mm - wykopy umocnione - 39,00 m, -studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu WP2.1-WP2.10 - 10 szt, -wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - 768 m2, -wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 720 m2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa: 1) projekt branży sanitarnej, 2) przedmiar dla w/w. robót. Wartość robót budowlanych wynosi: 473 000,00zł brutto..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.24.70.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji budowy lub przebudowy drogi wraz z kanalizacja deszczową. Dla wskazanych zamówień Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty ( opinie, referencje ) od poprzednich Zamawiających, potwierdzających należyte wykonanie zamówienia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wymagane jest doświadczenie zawodowe osób wykonujacych zamówienie. Osoby realizujace zamówienie muszą posiadać stosowne uprawnienia w specjalności drogowej i instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.2. SIWZ, Wykonawca wskazał, iż będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola. eobip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola pok. nr 9 - cena SIWZ - 48,80 PLN.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola Kancelaria Urzędu - parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora budowlanego dla zadania nr1. Budowa ul. Brzozowej i Krótkiej w Warszawiance i Woli Mrokowskiej wraz z kanalizacją deszczową..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora budowlanego : ZADANIE 1: BUDOWA UL. BRZOZOWEJ I KRÓTKIEJ W WARSZAWIANCE I WOLI MROKOWSKIEJ WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWĄ Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branżach: drogowa i instalacyjna w zakresie sieci kanalizacyjnych będzie dotyczył budowy dróg gminnych: Brzozowej i Krótkiej w miejscowości Warszawianka i Wola Mrokowska wraz z kanalizacją deszczową. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. .25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 z póżn. zm). tj. w szczególności: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad - kontrolowanie rozliczeń budowy - sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej oświadczeniem oraz przygotowanie wniosku do Powiatowego Inspektowa Nadzoru Budowlanego na uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, - organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę, - wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych, - systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy, - Inspektor winien stawić się na budowę na każde wezwanie Kierownika robót lub Inwestora w terminie do 2-ch godzin od zgłoszenia telefonicznego Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązku Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało: - finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy - dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek - odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek - współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów - udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych. Zakres robót objętych nadzorem obejmuje budowę dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości 1043,37 m, nawierzchnia asfaltowa w ul. Brzozowej - warstwa ścieralna 4298,00 m2, nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm w ul. Krótkiej - 1204,00m2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa: 1) projekt branży drogowej, 2) projekt branży sanitarnej, 3) przedmiar dla w/w. robót. Wartość robót budowlanych wynosi: 3 199 632,85zł brutto..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora budowlanego przy realizacji zadania nr 2 : Budowa odwodnienia w ul. Polnej w miejscowości Podolszyn..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora budowlanego : ZADANIE 2: BUDOWA ODWODNIENIA W UL. POLNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODOLSZYN Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branżach: drogowa i instalacyjna w zakresie sieci kanalizacyjnych będzie dotyczył budowy odwodnienia drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Podolszyn. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. .25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 z póżn. zm). tj. w szczególności: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad - kontrolowanie rozliczeń budowy - sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej oświadczeniem oraz przygotowanie wniosku do Powiatowego Inspektowa Nadzoru Budowlanego na uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, - organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę, - wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych, - systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy, - Inspektor winien stawić się na budowę na każde wezwanie Kierownika robót lub Inwestora w terminie do 2-ch godzin od zgłoszenia telefonicznego Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązku Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało: - finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy - dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek - odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek - współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów - udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych. Zakres robót objętych nadzorem obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, w szczególności: - kanały z rur PVC klasy SN8 łączonych na wcisk ośr. 315 x 9,2 mm - wykopy umocnione - 371,00 m, - kanały z rur PVC klasy SN8 łączonych na wcisk ośr. 250 x 7,3 mm - wykopy umocnione - 105,00 m, - kanały z rur PVC klasy SN8 łączonych na wcisk ośr. 200 x 5,9 mm - wykopy umocnione - 39,00 m, - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu WP2.1-WP2.10 - 10 szt, - wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - 768 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 720 m2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa: 1) projekt branży sanitarnej, 2) przedmiar dla w/w. robót. Wartość robót budowlanych wynosi: 473 000,00zł brutto..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.06.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Anna Kołakowska
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
2010-02-17
Data publikacji:
2010-02-17
Data ostatniej zmiany:
2010-03-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-22 15:40:2, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)