Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ikona statystyk

Lesznowola: ZADANIE 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na: Przebudowę ul. Gminnej Rady Narodowej wraz z aktualizacją geodezyjną w Lesznowoli (długość opracowania ok. 1100,00 m). ZADANIE 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na: Budowę ul. Karasia od ul. Sadowej z wytyczeniem geodezyjnym w Mrokowie (długość opracowania ok. 400,00 m).
Numer ogłoszenia: 8938 - 2010; data zamieszczenia: 12.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola , ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZADANIE 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na: Przebudowę ul. Gminnej Rady Narodowej wraz z aktualizacją geodezyjną w Lesznowoli (długość opracowania ok. 1100,00 m). ZADANIE 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na: Budowę ul. Karasia od ul. Sadowej z wytyczeniem geodezyjnym w Mrokowie (długość opracowania ok. 400,00 m)..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE NR 1 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej przebudowy ul. Gminnej Rady Narodowej w Lesznowoli umożliwiającej uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wraz z załącznikami, określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194) wraz z: - opracowaniem projektu budowlano - wykonawczego branży drogowej wraz z projektem kanalizacji deszczowej i projektem organizacji ruchu; - opracowaniem wymaganych branżowych projektów usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem wraz z uzyskaniem akceptacji dysponentów tych urządzeń; - wykonaniem operatu i uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego; - opracowaniem podziałów - wykonanie podziałów nieruchomości ul. Gminnej Rady Narodowej w celu wykonania poszerzenia drogi w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, uwzględniających operat techniczny z dnia 30.01.2009r. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy: a) zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej m.in. wykonanie map do celów projektowych wraz z aktualizacją pomiaru wysokościowego, przygotowanie i dokonanie uzgodnień z ZUD, b) zaopiniowania i uzgodnienia projektu z właściwymi organami, c) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia, d) wykonania dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach, projektu stałej organizacji ruchu w 2 egzemplarzach, operatu wodno - prawnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - w 3 egzemplarzach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w 1 egzemplarzu, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w 2 egzemplarzach oraz dokumentacji w formie elektronicznej (na płycie CD w plikach nie przekraczających 15 MB). e) pozostałej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194). ZADANIE NR 2 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy ul. Karasia z chodnikiem i kanalizacją deszczową w Mrokowie umożliwiającej uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę wraz z opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133), a także z wykonaniem operatu i uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy: a) zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej m.in. wykonanie map do celów projektowych wraz z aktualizacją pomiaru wysokościowego, przygotowanie i dokonanie uzgodnień z ZUD oraz wytyczenie granic działki/ek drogowych wraz ze stabilizacją tych granic w terenie, b) zaopiniowania i uzgodnienia projektu z właściwymi organami, c) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia, d) wykonania dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach, projektu stałej organizacji ruchu w 2 egzemplarzach, operatu wodno - prawnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - w 3 egzemplarzach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w 1 egzemplarzu, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w 2 egzemplarzach oraz dokumentacji w formie elektronicznej (na płycie CD, w plikach nie przekraczających 15 MB)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca musi spełniać następujący warunek: Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie: drogi lub ulicy, ciągu pieszo - jezdnego, chodnika, parkingu. Dla wskazanych zamówień Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty (opinie, referencje) od poprzednich Zamawiających, potwierdzających należyte wykonanie prac projektowych. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia wymagane doświadczenie musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych usług (prac projektowych) sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ oraz dokumenty (opinie, referencje) potwierdzające, że usługi (prace projektowe) zostały wykonane należycie. Z informacji zamieszczonych w Załączniku nr 6 lub z treści załączonych opinii czy też referencji musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat wymagane przez Zamawiającego usługi (prace projektowe). 1.2.1. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.2. SIWZ, Wykonawca wskazał, iż będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca musi spełniać następujący warunek: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia projektantami posiadającymi uprawnieniami w specjalnościach: drogowej oraz instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - bez ograniczeń. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadrowy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 1.3.1. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych - sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 1.3.2. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.3. SIWZ, Wykonawca wskazał, iż będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia pochodzących od innych podmiotów. 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie należy przedłożyć przedmiotowe oświadczenie łącznie przez wszystkich wykonawców. 3. Wykonawcy muszą wykazać, że brak jest podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich. 3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty odpowiednio dla każdego z nich. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty zamieszczone przez Wykonawcę w ofercie. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawcy muszą złożyć: 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania - wyszczególnione w Rozdziale 2 pkt. IV SIWZ. 2. Formularz OFERTA według formularza - załączonego w Rozdziale 1 SIWZ. 3. Formularz cenowy - stanowiący Załącznik nr 7A i 7B do SIWZ. Wykonawca wypełnia i składa w ofercie Formularze cenowe dotyczące zadań, na które składana jest oferta. 4. Oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu wizji w terenie - stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Zaakceptowany wzór umowy - stanowiący Załączniki nr 9A i 9B do SIWZ. Wykonawca akceptuje i składa w ofercie Wzory umów dotyczące zadań, na które składana jest oferta. 6. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy. 7. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna). Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, pok. nr 9.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, Kancelaria.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Wójt
mgr Maria Jolanta Batycka - Wąsik

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Tomasz Dziubak-Wysokiński
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-01-12
Data ostatniej zmiany:
2010-03-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-22 15:40:2, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)