Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ikona statystyk

Lesznowola: Przebudowa i remont świetlicy gminnej w Janczewicach
Numer ogłoszenia: 247405 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola , ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont świetlicy gminnej w Janczewicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest m.in.: - wykonanie prac ogólnobudowlanych ( robót rozbiórkowych, prac murarskich, ścian i obudowy, prac tynkarskich i malarskich, robót glazurniczych i renowacji boazerii, stolarki drzwiowej, balustrad i daszków, prac posadzkarskich, wykonanie izolacji, pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oraz elewacji ), - instalacji elektrycznej, - instalacji gazowej, - instalacji urządzeń kotłowni, - instalacji c.o. i c.t., - instalacji wodnej i kanalizacyjnej, - instalacji wentylacji mechanicznej..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1). posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). b). aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu, składa dokument lub dokumenty, wystawiony zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2). nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 3). posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a). wskaże do wykonania niniejszego zamówienia kierownictwo robót wraz z informacjami na temat kwalifikacji niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownictwem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: - konstrukcyjno - budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci wodno - kanalizacyjnej, - wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, - instalacji i sieci gazowych, - instalacji i sieci elektrycznych. Wykonawca musi przedstawić w ofercie dla wykazanego wyżej kierownictwa robót uprawnienia budowlane oraz aktualne na dzień składania ofert zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadrowy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz kierownictwa robót przewidzianego do wykonania zamówienia sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. b) Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00zł. ( słownie: sześćset tysięcy złotych ) każda. Wymagane jest także przedstawienie dokumentów (opinii, referencji) potwierdzających należyte wykonanie wykazanych zamówień. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum) o udzielenie niniejszego zamówienia wymagane doświadczenie musi posiadać co najmniej jeden członek Konsorcjum. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na formularzy lub według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty (opinie, referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Z informacji zamieszczonych w załączniku nr 3 lub z treści załączonych opinii czy też referencji musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat wymagane przez Zamawiającego zamówienia (roboty budowlane). 4). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 5). złożą Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich). Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawcy muszą złożyć: 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania - wyszczególnione w Rozdziale 2 pkt. IV - niniejszej SIWZ. 2. Wypełniony formularz OFERTA według formularza - załączonego w Rozdziale 1 SIWZ. 3. Zaakceptowany wzór umowy - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Kosztorys ofertowy. 5. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako Konsorcjum). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. 6. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, pok. nr 9, ( cena za SIWZ: 244,00zł. ).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, Kancelaria - parter.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2009-12-18
Data publikacji:
2009-12-18
Data ostatniej zmiany:
2010-03-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-22 15:40:2, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)