Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ikona statystyk

Lesznowola: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lesznowola w roku 2010
Numer ogłoszenia: 215969 - 2009; data zamieszczenia: 20.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola , ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lesznowola w roku 2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja oświetlenia ulicznego - 3 351 punktów oświetleniowych W okresie obowiązywania umowy Wykonawca winien zapewnić: 1)Świecenie wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych godzinach, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. 2)Bezpieczny stan zamknięć wnęk słupowych i rozdzielnic oświetleniowych. 3)Bezpieczny stan urządzeń oświetleniowych gwarantujący prawidłową pracę tych urządzeń bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia. 4)Prawidłowy stan techniczny, zgodny z obowiązującymi przepisami, sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń bez zagrożenia dla osób postronnych. 5)Estetyczny wygląd urządzeń w trakcie obowiązywania umowy, t.j.: a.czyste klosze i korpusy, b.pozamykane wnęki słupowe, c.metalowe części urządzeń bez śladów korozji. 6)Zamknięte, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych szafy oświetleniowe. 7)Prawidłowe i czytelne oznakowanie, wg zasad ustalonych na bieżąco przez Zamawiającego: a.obwodów w szafach oświetleniowych. b.słupów oświetleniowych, abonencko - oświetleniowych. Oznakowanie ma być naniesione dla 100 % urządzeń w danym obszarze. 8)Fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic oraz terminowe usuwanie usterek, zakłóceń w działaniu sieci oświetlenia ulicznego i drogowego, awarii oświetlenia w możliwie najkrótszym czasie to jest: - poważnej w ciągu 1 godziny od jej powstania, - awarii polegającej na uszkodzeniu w ciągach ulicznych w ciągu 6 godzin od jej powstania, usuwanie pojedynczych uszkodzeń w ciągu 12 godzin 9)Bieżące odbieranie zgłoszeń o usterkach i awariach od Zamawiającego oraz zwrotne potwierdzanie ich usunięcia Zamawiającemu. 10)Informowanie Zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienie ulic. 11)Likwidacja zagrożeń, wynikłych ze zdarzeń losowych (wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, otwarta wnęka bezpiecznikowa, itp.) w czasie maksymalnie 3 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego. 12)Wykonanie, pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych dla 100 % urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany w terminie maks. 30 dni sporządzić harmonogram prac prowadzonych w tym okresie przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego 13)Protokoły pomiarów powinny zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy. 14)Malowanie, metalowych części urządzeń oświetleniowych dla 80 % urządzeń. Obowiązująca barwa zostanie ustalona przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany, w terminie maks. 30 dni sporządzić harmonogram prac prowadzonych w tym okresie i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego. Inspektor Nadzoru w terminie 14 dni dokonuje akceptacji lub wskazuje na konieczność wprowadzenia poprawek w harmonogramie. Protokolarne przekazanie pomalowanych urządzeń w/w Inspektorowi Nadzoru powinno nastąpić najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy. 15)Transport dla potrzeb kontroli stanu oświetlenia. Liczbę i termin kontroli ustala na bieżąco Inspektor Nadzoru Zamwiającego. 16)Bieżącą współpracę, z właściwym Zakładem Energetycznym w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych, oraz na życzenie Zamawiającego rozplombowywanie, w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego listwy zaciskowej każdego licznika, oraz jej oczyszczenie i dokręcenie zacisków przewodów zasilających, a następnie zgłoszenie tego faktu właściwym służbom Zakładu Energetycznego w celu ich ponownego zaplombowania. 17)W przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiastowe powiadomienie pogotowia, właściwego Zakładu Energetycznego. 18)Usunięcie w czasie maksymalnym 3 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia, przypadki świecenia opraw z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z Zamawiającym, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia do Zamawiającego. 19)Wymiana lub naprawa w ciągu 48 godz. obudowy, konstrukcji, wyposażenia lub całej szafy oświetleniowej - w przypadku ich zniszczenia wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu. 20)Wymiana lub naprawa w ciągu 48 godz. kabla, przewodu linii napowietrznej, elementu linii kablowej, napowietrznej (mufa, izolator, itp.), gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu. 21)Wymiana lub naprawa w ciągu 48 godz. słupa oświetleniowego, wysięgnika oprawy w przypadku, gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu. 22)Wymiana lub naprawa w ciągu 24 godz. opraw oświetleniowych, tabliczek bezpiecznikowych, wymiana źródeł światła, gdy uległy one uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu. 23)Uzupełnienie w ciągu 48 godz. (szafa oświetleniowa, słup), 24 godz. (kable, przewody), 24 godz. (oprawy oświetleniowe, źródła światła) skradzionych elementów urządzeń lub całych urządzeń. 24)W przypadku, kiedy elementy lub urządzenia nie są już dostępne na rynku, w porozumieniu z właściwym Inspektorem Nadzoru Zamawiającego Wykonawca może zastosować elementy lub urządzenia dostępne na rynku o parametrach zbliżonych do urządzenia lub elementu uszkodzonego. W przypadku braku elementów zamiennych do uszkodzonego urządzenia, Wykonawca winien wymienić urządzenie na nowe o parametrach zbliżonych do urządzenia uszkodzonego. 25)W ciągu 2 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji określającej miejsce i zakres awarii, oraz protokołu pomiarów elektrycznych wykonanych po usunięciu awarii. 26)Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco w dni robocze powiadamiać Inspektora Nadzoru o awariach i wykonanych robotach, oraz o zastosowaniu tymczasowych połączeń sieci zasilającej. Inspektor Nadzoru na bieżąco ustali, dla których robót konieczne jest przeprowadzenie odbioru technicznego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport na miejsce awarii (miejsce robót). 27)Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo zgłosić gotowość do odbioru technicznego robót zanikowych. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport na miejsce awarii, miejsce robót. 28)Wykonawca jest zobowiązany do montażu i demontażu ozdób świątecznych w ilości ok. 300 szt., 29)Naprawa uszkodzonych lub wymiana na nowe skrzynek SON - ok. 10 szt. 2. Wykonawca zobowiązany jest stosować, w uzgodnieniu z Zamawiającym, tylko fabrycznie nowe urządzenia i materiały, posiadające wymagane atesty i certyfikaty. 3.W przypadku nie usunięcia w terminie awarii urządzeń i osprzętu oświetleniowego przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie ww. robót firmie zewnętrznej a kosztami postępowania i wykonania robót obciąży Wykonawcę. 1)Wykonawca jest zobowiązany udostępnić, na każde żądanie Zamawiającego w ciągu co najwyżej 6 godzin, zamykane części urządzeń w celu przeprowadzenia kontroli. 4. Przekazanie urządzeń będących przedmiotem konserwacji przed rozpoczęciem usługi oraz po zakończeniu usługi nastąpi protokołem przyjęcia-przekazania zawartym przez Strony umowy. 5. W przypadku nie podpisania przez Wykonawcę protokołów odbioru robót (w tym zawierających naliczone kary umowne), Zamawiający odliczy potrącenia umowne z miesięcznych faktur VAT za konserwację. 6. Przed zakończeniem usługi należy wykonać wszystkie niezbędne naprawy urządzeń i usunąć wszystkie tymczasowe połączenia sieci zasilającej. 7. W dniu następnym po zakończeniu usługi Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu klucze do zamykanych części urządzeń. 8. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia, w ciągu 7 dni roboczych usterek, które zostały wykazane w protokole zdawczo - odbiorczym spisanym w dniu zakończenia usługi. 9.Wykonawca jest zobowiązany do przycinania gałęzi pod liniami w miejscu zainstalowania opraw. 10. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywaniu zużytych źródeł światła podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na składowanie i utylizację zużytych elementów oświetleniowych . 11.Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia konieczne do realizacji umowy. 12. Wykonawca pokrywa koszty wszystkich materiałów koniecznych do realizacji umowy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykoawcy, którzy: 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; warunek: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; warunek: wykonawca musi wykazać, że w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 1 zamówienie odpowiadające charakterem niniejszemu zamówieniu. Zamawiający uzna za zamówienie o podobnym charakterze takie, które polegało na konserwacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. W załączeniu należy zamieścić dokumenty (opinie, referencje ) od poprzednich zamawiających, potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. 3/ dysponują potencjałem technicznym; warunek: wykonawca musi wykazać min. 2 podnośniki montażowe (koszowe ) 4/ dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. warunek: Wykonawca musi wykazać min. 2 pracowników z uprawnieniami elektrycznymi grupy E do 1 KV wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy pod napięciem dla elektromonterów ( PPN) Wykonawca musi wykazać min. 2 operatorów podnośnika koszowego z uprawnieniami UDT. 5/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 6/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 4 pkt. II niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz Oferta (wg. druku załączonego w Rozdziale 1 SIWZ). 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych - na załączniku nr 1. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykaz osób przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia - na załączniku nr 2. warunek: Wykonawca musi wykazać min. 2 pracowników z uprawnieniami elektrycznymi grupy E do 1 KV wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy pod napięciem dla elektromonterów ( PPN) Wykonawca musi wykazać min. 2 operatorów podnośnika koszowego z uprawnieniami UDT. 6. Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia - na załączniku nr 3 warunek: wykonawca musi wykazać min. 2 podnośniki montażowe (koszowe ) 7. Wykaz wykonanych zamówień tzn. rozpoczętych i zakończonych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o charakterze i złożoności odpowiadającej robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia - na załączniku nr 4. warunek: wykonawca musi wykazać, że w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 1 zamówienie odpowiadające charakterem niniejszemu zamówieniu. Zamawiający uzna za zamówienie o podobnym charakterze takie, które polegało na konserwacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. W załączeniu należy zamieścić dokumenty (opinie, referencje ) od poprzednich zamawiających, potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. 8. Zaakceptowany wzór umowy - stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 9. Oświadczenie wykonawcy dotyczące terminu usuwania awarii - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 10. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnieni do reprezentowania oferenta. 11. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie np. jako Konsorcjum. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola pok. nr 9.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola kancelaria Urzędu - parter.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Anna Kołakowska
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-11-20
Data ostatniej zmiany:
2009-12-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-22 15:40:2, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)