Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zbieranie statystyk

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Ewa Lewandowska

Pokój nr 1

Tel. wew.: 122

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 122

 

 
URZĄD STANU CYWILNEGO - ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Przyjmowanie wymaganych przepisami prawa dokumentów i zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.

 • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC oraz w uzasadnionych przypadkach poza lokalem USC.

 • Przyjmowanie oświadczeń o wyborze nazwiska, jakie będą nosili małżonkowie i dzieci zrodzone z ich małżeństwa.

 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed kierownikiem USC oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.

 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą.

 • Odmowa odebrania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w przypadku otrzymania wiadomości o istnieniu okoliczności wykluczającej zawarcie związku małżeńskiego.

 • Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

 • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka przez ojca.

 • Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku noszącemu nazwisko matki nazwiska męża matki, jeżeli nie jest on ojcem tego dziecka.

 • Prowadzenie spraw związanych z aktami stanu cywilnego, a w szczególności prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów:
  a. sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń,
  b. sporządzanie aktów i prowadzenie ksiąg w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądów i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,
  c. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i aktów zbiorowych oraz dokonywanie i akt zbiorowych oraz dokonywanie w nich wzmianek dodatkowych i przypisków,
  d. wystawianie z akt stanu cywilnego odpisów i zaświadczeń.

 • Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego:
  e. prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego
  f. uzupełnienie aktów stanu cywilnego
  g. dokonywanie transkrypcji aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą
  h. sporządzenie aktu, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
  i. odtwarzanie aktów stanu cywilnego zarejestrowanych za granicą, w przypadku gdy uzyskanie zagranicznego odpisu jest niemożliwe.

 

Dowody osobiste

 • Przyjmowanie od obywateli i kompletowanie dokumentów stanowiących podstawę wydania dowodu osobistego

 • Wydawanie dowodów osobistych.

 • Prowadzenie rejestrów wydanych i utraconych dowodów osobistych.

 • Prowadzenie teczek osobowych osób, którym wydano dowody osobiste.

 

WAŻNE!
Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego należy wydrukować jako dokument DWUSTRONNY, w formacie A-4 o proporcjach zgodnych z oryginałem.

  

Wydanie dowodu osobistego

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny

Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

Zmiana imienia lub nazwiska

Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Zgłoszenie zgonu

Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-23
Data publikacji:
2013-04-23
Data ostatniej zmiany:
2019-03-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 15:58:59, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)